Nousiainen

Omakotitontit - Hintojen pysyvä alennus!

Published: lokakuu 13, 2015
Karhunperkon I-alueen tontit Karhunperkon tontit sijaitsevat viihtyisällä pientaloalueella noin 2 km päässä Nousiaisten Nummen keskustaajaman...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

HakuLasten varhaiskasvatusmaksu (päivähoitomaksu) 1.3.2017 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin (1503/2016) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20 h/vko. Lapsella on oikeus myös tätä laajempaan varhaiskasvatukseen silloin, kun lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat tai toimivat yrittäjinä. Vanhempien tulee todentaa lapsen oikeus laajempaan varhaiskavatukseen tuloselvityksessä pyydettävillä liitteillä, opiskelutodistuksella tai työnantajan antamalla lausunnolla kokopäivätyöstä. 

Tulorajat 1.3.2017 alkaen

Perhekoko/hlö Tuloraja €/kk Maksu-%

Korkein maksu, mikäli perheen
brutto-kk-tulot yhteenä

2 1915,00 11,5 4437,00 tai yli
3 1915,00 9,4 5000,00 tai yli
4 2053,00 7,9 5724,00 tai yli
5 2191,00 7,9 5862,00 tai yli
6 2328,00 7,9 5999,00 tai yli

 

 

 

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosentteina tulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen korkein maksu on 290 €/kk. Alin perittävä maksu on 27 €/kk. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euroon.

Varhaiskasvatusmaksun perusteena oleva perhekäsite

Varhaiskasvatusmaksua määrättessä perheen koossa otetaan huomioon avio- tai avoliitossa elävät aikuiset ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Jos perhekoko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Huoltajan tulee ilmoittaa muutoksista perhekoossa.

Kokoaikainen varhaiskasvatus (vähintään 35 h/vko)

Nuorimman kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa (vähintään 35 h/vko) olevan lapsen osalta varhaiskasvatusmaksu on enintään 290 €/kk. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 90 % perheen nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 % perheen nuorimman lapsen varhaiskasvatusmaksusta.

Osa-aikainen varhaiskasvatus (alle 35 h/vko)

20 h/vko, 60 % kokoaikamaksusta

yli 20 h/vko - enintään 27,5 h/vko, 70 % kokoaikamaksusta

yli 27,5 h/vko - alle 35 h/vko, 80 % kokoaikamaksusta

Edellä olevia aikarajoja ja maksuprosentteja sovelletaan myös vuorohoitoa käyttävien lasten osalta. Sopimus osa-aikaisen varhaiskasvatuksen tuntimäärästä on voimassa vähintään 3 kuukautta kerrallaan. Mikäli käytetyt tunnit jonakin kalenterikuukautena ylittävät varatut tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista hintaa.

Varhaiskasvatusoikeus enintään 20 h/vko

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen koskee perheitä, joissa vanhempi tai muu huoltaja on työtön, äitiyslomalla tai kotona hoitamassa perheen toista lasta tai eläkkeellä. Kuukausimaksu on 60 % kokoaikamaksusta.

Varhaiskasvatus järjestetään osapäiväisenä tai osaviikkoisena: 

klo 8 - 12 joka päivä TAI

klo 7 - 16 välillä enintään 8 tuntia/päivä,
kolmena päivänä viikossa TAI 40 tuntia kahden viikon aikana (1. vko 8+8 h, 2. vko 8+8+8 h)

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään, jos sen tarve johtuu vanhempien tai muiden huoltajien kokoaikaisesta työstä, opiskelusta tai yrittäjänä toimimisesta.

Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksun tehdyn varauksen mukaan:

20 h/vko, 60 % kokoaikamaksusta

yli 20 h/vko - enintään 27,5 h/vko, 70 % kokoaikamaksusta

yli 27,5 h/vko - alle 35 h/vko, 80 % kokoaikamaksusta

Esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatuspäätöstä ei muuteta syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana.

Tilapäinen varhaiskasvatus

Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatusta, joka ei jatku kuukausittain.

Tilapäinen varhaiskasvatus, enintään 10 h/päivä, varhaiskasvatusmaksu 18,00 €/päivä
Tilapäinen varhaiskasvatus, enintään 5 h/päivä, varhaiskasvatusmaksu 12,00 €/päivä

Tilapäinen varhaiskasvatus voi kestää kuukaudessa enintään 5 päivää, ja tilapäisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu ei ole tulosidonnainen.

Poissaolon vaikutus päivähoitomaksuun

Tilapäiset poissaolot eivät vaikuta perittävään kuukausimaksuun.

Poikkeukset:

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta yli 10 päivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimakusta. 

Jos lapsi on muusta syystä poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

(Yksi läsnäolopäivä = koko kuukauden maksu) 

Perhepäivähoidossa olevan lapsen osalta päivittäinen varhaiskasvatusmaksu voidaan vähentää, mikäli lapsen oma perhepäivähoitaja on esim. lomalla, sairaana, koulutuksessa jne. ja mikäli lapsi ei ko. aikana tarvitse lainkaan kunnan järjestämää varhaiskasvatusta - ei käytä siis varahoitoa. 

Maksuton kuukausi

Lapsen ollessa varhaiskasvatuksessa koko toimintakauden 1.8. - 31.7., maksu peritään 11 kuukaudelta. Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu voidaan periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden (1.8. - 31.7.) kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä. Poissaolopäivinä otetaan huomioon vain etukäteen ilmoitetut päivät.

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kuukauden, maksuna peritään perheelle määrätty kuukausimaksu jaettuna toimintapäivillä ja kerrottuna hoitopäivien määrällä. Maksu peritään varhaiskasvatuspäätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. Jos lapselle myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan eikä sitä ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, voidaan maksuna periä puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, peritään puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Jos lapselle ei ole määrätty asiakasmaksua, voidaan periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta (27 €).

Maksun määräytyminen tilanteessa, jossa vanhemmat/huoltajat asuvat eri osoitteissa

Mikäli huoltajat asuvat eri osoitteissa ja lapsi on varhaiskasvatuksessa vain yhden kunnan alueella, määrätään lapsen varhaiskasvatuksesta vain yksi maksu. Maksu perustuu sen perheen tuloihin, jonka luona lapsella on väestörekisterin mukainen kotipaikka. Jos lapsella on varhaiskasvatuspaikka kahdessa kunnassa, on maksu määrättävä erikseen kummassakin kunnassa. Maksu ei kuitenkaan saa olla yhteensä enempää kuin korkein mahdollinen asiakasmaksu (290 €)

Isyysvapaa

Jos isä pitää isyysvapaata vasta vanhempainrahakauden jälkeen, lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa ennen isyysvapaata. Varhaiskasvatuspaikka säilyy isyysvapaan ajan. Lapsi ei kuitenkaan voi olla isyysvapaan aikana varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatusmaksu hyvitetään lapsen poissaoloa vastaavalta ajalta. Vanhempien tulee toimittaa Kelan päätös isyysrahakaudesta hyvitettävän varhaiskasvatusjakson kirjaamista varten. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana.

Tulotietoilmoitus

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy lapselle varatun varhaiskasvatustarpeen, perhekoon ja tulojen perusteella. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, mikäli maksuksi tulee korkein maksu. Maksua voidaan alentaa vanhemman tai huoltajan toimittamien tulotietoasiakirjojen perusteella asiakirjojen toimittamista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan lisäksi aina uuden toimintavuoden (1.8. - 31.7.) alkaessa, elokuun aikana kaikkien varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta. Tulojen muuttuessa toimintavuoden aikana olennaisesti (+/- 10 %), tulee tulotiedot toimittaa välittömästi, ja niiden perusteella laskettu uusi maksu laskutetaan seuraavan kuukauden alusta lukien. Maksua ei alenneta takautuvasti. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, maksuksi vahvistetaan korkein maksu. Tulotiedot tulee toimittaa kunnanvirastoon sen kuukauden loppuun mennessä, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua voidaan korottaa takautuvasti vuoden ajalta, mikäli tiedot ovat perustuneet asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin. 

Tulotiedot toimitetaan osoitteella:

Nousiaisten kunta, Sivistysosasto/Varhaiskasvatusmaksut, Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen

Varhaiskasvatusmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen (Asiakasmaksulaki 13 §)

Varhaiskasvatusmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää varhaiskasvatusjohtaja sosiaaliviranomaisen lausunnon perusteella.

____________________________________________________________________________________________

Lasten varhaiskasvatus/päivähoitomaksu 1.8.2016 - 28.2.2017 (OKM 29.11.2015)

Kunnallisessa päivähoidossa perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu 1.8.2016 alkaen 290,00 €/kk. Saman perheen toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 261,00 €/kk. 

Maksu määräytyy perhekoon (hlöt) ja perheen yhteenlaskettujen tulojen perusteella.

Perhekoko/hlö Tuloraja €/kk Maksu-%

Korkein maksu, mikäli perheen
brutto-kk-tulot yhteenä

2 1403,00 11,5 3925,00 tai yli
3 1730,00 9,4 4815,00 tai yli
4 2053,00 7,9 5724,00 tai yli
5 2191,00 7,9 5862,00 tai yli
6 2328,00 7,9 5999,00 tai yli

 

 

 

 

 

 

 

Päivähoidon maksulaskuri

Kaikkien päivähoitoa käyttävien lasten osalta päivähoitomaksu takistetaan aina uuden toimintavuoden (1.8. - 31.7.) alkaessa. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa lainkaan, mikäli huoltaja katsoo, että tulojen perusteella päivähoitomaksuksi tulee korkein maksu. Jos kuitenkin maksun tulee tulojen perusteella olla korkeinta maksua alempi, tulee tulotiedot (asiakirjat) toimittaa kunnanvirastoon sen kuukauden loppuun mennessä, kun lapsi aloittaa päivähoidon. Tulojen muuttuessa toimintavuoden aikana olennaisesti (+/- 10 %), tulee tulotiedot toimittaa välittömästi, ja niiden perusteella laskettu uusi hoitomaksu laskutetaan seuraavan kuukauden alusta lukien. Päivähoitomaksua ei alenneta takautuvasti. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, maksuksi vahvistetaan korkein maksu.

Tulotiedot toimitetaan osoitteella:

Nousiaisten kunta, Sivistysosasto/Päivähoitomaksut, Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen
 

Päivähoitomaksujen perusteena oleva perhekäsite

Päivähoitomaksua määrättessä perheen koossa otetaan huomioon avio- tai avoliitossa elävät aikuiset ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Perhekoon muutoksista tulee ilmoittaa.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen (20 h/vko) asiakasmaksu (subjetiivisen päivähoidon rajaus)

Varhaiskasvatusmaksu korkeintaan 60 % kokopäivähoitomaksusta.

Kokopäivähoito

Päivittäinen hoitoaika on 5 tuntia tai yli -  hoitoaika saa yleensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään 10 tuntia. Kokopäivähoidosta perittävä korkein maksu perheen nuorimmasta päivähoidossa olevasta lapsesta on 290,00 €/kk. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen osalta korkein maksu on 261,00 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % perheen nuorimman lapsen päivähoitomaksusta (ns. sisaralennus).

Osapäivähoito

Osapäivähoidossa lapsen päivittäinen hoitoaika on alle 5 tuntia päivässä. Osapäivähoidon maksu on 65 % perheelle määriteltävästä kokopäivähoidon maksusta.

Tilapäinen päivähoito

Päivähoitopalvelua voi ostaa myös tilapäisesti, ja tilapäisiä hoitopäiviä voi kuukaudessa lapsella on enintään viisi. Tilapäisestä hoidosta perittävä maksu ei ole tulosidonnainen vaan siitä laskutetaan seuraavasti:

Tilapäinen päivähoito, enintään 10 h/päivä, hoitomaksu 18,00 €/pv
Tilapäinen päivähoito, enintään 5 h/päivä, hoitomaksu 12,00 €/pv

Osa-aikainen päivähoito

Tarjottavat vaihtoehdot:
Hoitopäiviä enintään 11 pv/kk, hoitomaksu 65 % perheelle määriteltävästä kokopäivähoitomaksusta
Hoitopäiviä enintään 16 pv/kk, hoitomaksu 85 % perheelle määriteltävästä kokopäivähoitomaksusta

Sopimus osa-aikaisen päivähoidon päivien lukumäärästä on voimassa vähintään 3 kuukautta kerrallaan. Hoitopäivien lukumäärän muutosta tulee anoa kirjallisesti etukäteen. Mikäli sovittujen hoitopäivien määrä ylittyy, laskutetaan ko. kuukaudelta täysi maksu.

Poissaolon vaikutus päivähoitomaksuun

Pääsääntöisesti poissaolot eivät vaikuta perittävään kuukausimaksuun.

Poikkeukset:

Kun päivähoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään hoitopäivien mukaan. Laskutus alkaa päivähoitoon sijoittamista koskevan päätöksen mukaan, ja päättyy joko päätöksen mukaan tai aiemmin kirjallisesti irtisanottaessa.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta yli 10 päivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimakusta. 

Jos lapsi on muusta syystä poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

(Yksi läsnäolopäivä = koko kuukauden maksu) 
Osa-aikaisessa päivähoidossa (11 tai 16/pv/kk) poissaolo sairauden vuoksi huomioidaan myös edellä olevan mukaisesti etukäteen ilmoitettujen hoitopäivien mukaan. Ennalta ilmoitettuja hoitopäiviä on mahdollista muuttaa etukäteen kalenterikuukauden aikana. Lapsen sairauspäivät kuluttavat ennalta ilmoitettuja hoitopäiviä.

Perhepäivähoidossa olevan lapsen osalta päivittäinen päivähoitomaksu voidaan vähentää, mikäli lapsen oma perhepäivähoitoja on esim. lomalla, sairaana, koulutuksessa jne. ja mikäli lapsi ei ko. aikana tarvitse lainkaan kunnan järjestämää päivähoitoa - ei käytä siis varahoitoa. (Huom! 11- ja 16-päiväisten osalta asia tarkistetaan tarvittaessa aina erikseen kuukausittain)..

Päivähoitomaksun periminen 12 kuukaudelta

Päivähoidon kuukausimaksu voidaan periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on päivähoidossa toimintavuoden (1.8. - 31.7.) kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa päivähoidosta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairautensa vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä. Poissaolopäivinä otetaan huomioon vain etukäteen ilmoitetut päivät. Mikäli päivähoitoa järjestävä kunta on vaihtunut kesken toimintakauden, huoltajan tulee ilmoittaa asiasta erikseen.

Päivähoitomaksun alentaminen tai perimättä jättäminen (Asiakasmaksulaki 11 §)

Päivähoitomaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää varhaiskasvatusjohtaja sosiaaliviranomaisen lausunnon perusteella.

 

  Click to listen highlighted text! Varhaiskasvatusmaksut Tulosta Sähköposti Lasten varhaiskasvatusmaksu (päivähoitomaksu) 1.3.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin (1503/2016) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20 h/vko. Lapsella on oikeus myös tätä laajempaan varhaiskasvatukseen silloin, kun lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat tai toimivat yrittäjinä. Vanhempien tulee todentaa lapsen oikeus laajempaan varhaiskavatukseen tuloselvityksessä pyydettävillä liitteillä, opiskelutodistuksella tai työnantajan antamalla lausunnolla kokopäivätyöstä.  Tulorajat 1.3.2017 alkaen Perhekoko/hlö Tuloraja €/kk Maksu-% Korkein maksu, mikäli perheenbrutto-kk-tulot yhteenä 2 1915,00 11,5 4437,00 tai yli 3 1915,00 9,4 5000,00 tai yli 4 2053,00 7,9 5724,00 tai yli 5 2191,00 7,9 5862,00 tai yli 6 2328,00 7,9 5999,00 tai yli               Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosentteina tulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen korkein maksu on 290 €/kk. Alin perittävä maksu on 27 €/kk. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euroon. Varhaiskasvatusmaksun perusteena oleva perhekäsite Varhaiskasvatusmaksua määrättessä perheen koossa otetaan huomioon avio- tai avoliitossa elävät aikuiset ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Jos perhekoko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Huoltajan tulee ilmoittaa muutoksista perhekoossa. Kokoaikainen varhaiskasvatus (vähintään 35 h/vko) Nuorimman kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa (vähintään 35 h/vko) olevan lapsen osalta varhaiskasvatusmaksu on enintään 290 €/kk. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 90 % perheen nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 % perheen nuorimman lapsen varhaiskasvatusmaksusta. Osa-aikainen varhaiskasvatus (alle 35 h/vko) 20 h/vko, 60 % kokoaikamaksusta yli 20 h/vko - enintään 27,5 h/vko, 70 % kokoaikamaksusta yli 27,5 h/vko - alle 35 h/vko, 80 % kokoaikamaksusta Edellä olevia aikarajoja ja maksuprosentteja sovelletaan myös vuorohoitoa käyttävien lasten osalta. Sopimus osa-aikaisen varhaiskasvatuksen tuntimäärästä on voimassa vähintään 3 kuukautta kerrallaan. Mikäli käytetyt tunnit jonakin kalenterikuukautena ylittävät varatut tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista hintaa. Varhaiskasvatusoikeus enintään 20 h/vko Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen koskee perheitä, joissa vanhempi tai muu huoltaja on työtön, äitiyslomalla tai kotona hoitamassa perheen toista lasta tai eläkkeellä. Kuukausimaksu on 60 % kokoaikamaksusta. Varhaiskasvatus järjestetään osapäiväisenä tai osaviikkoisena:  klo 8 - 12 joka päivä TAI klo 7 - 16 välillä enintään 8 tuntia/päivä,kolmena päivänä viikossa TAI 40 tuntia kahden viikon aikana (1. vko 8+8 h, 2. vko 8+8+8 h) Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään, jos sen tarve johtuu vanhempien tai muiden huoltajien kokoaikaisesta työstä, opiskelusta tai yrittäjänä toimimisesta. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksun tehdyn varauksen mukaan: 20 h/vko, 60 % kokoaikamaksusta yli 20 h/vko - enintään 27,5 h/vko, 70 % kokoaikamaksusta yli 27,5 h/vko - alle 35 h/vko, 80 % kokoaikamaksusta Esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatuspäätöstä ei muuteta syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana. Tilapäinen varhaiskasvatus Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatusta, joka ei jatku kuukausittain. Tilapäinen varhaiskasvatus, enintään 10 h/päivä, varhaiskasvatusmaksu 18,00 €/päiväTilapäinen varhaiskasvatus, enintään 5 h/päivä, varhaiskasvatusmaksu 12,00 €/päivä Tilapäinen varhaiskasvatus voi kestää kuukaudessa enintään 5 päivää, ja tilapäisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu ei ole tulosidonnainen. Poissaolon vaikutus päivähoitomaksuun Tilapäiset poissaolot eivät vaikuta perittävään kuukausimaksuun. Poikkeukset: Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta yli 10 päivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimakusta.  Jos lapsi on muusta syystä poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. (Yksi läsnäolopäivä = koko kuukauden maksu)  Perhepäivähoidossa olevan lapsen osalta päivittäinen varhaiskasvatusmaksu voidaan vähentää, mikäli lapsen oma perhepäivähoitaja on esim. lomalla, sairaana, koulutuksessa jne. ja mikäli lapsi ei ko. aikana tarvitse lainkaan kunnan järjestämää varhaiskasvatusta - ei käytä siis varahoitoa.  Maksuton kuukausi Lapsen ollessa varhaiskasvatuksessa koko toimintakauden 1.8. - 31.7., maksu peritään 11 kuukaudelta. Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu voidaan periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden (1.8. - 31.7.) kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä. Poissaolopäivinä otetaan huomioon vain etukäteen ilmoitetut päivät. Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kuukauden, maksuna peritään perheelle määrätty kuukausimaksu jaettuna toimintapäivillä ja kerrottuna hoitopäivien määrällä. Maksu peritään varhaiskasvatuspäätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. Jos lapselle myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan eikä sitä ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, voidaan maksuna periä puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, peritään puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Jos lapselle ei ole määrätty asiakasmaksua, voidaan periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta (27 €). Maksun määräytyminen tilanteessa, jossa vanhemmat/huoltajat asuvat eri osoitteissa Mikäli huoltajat asuvat eri osoitteissa ja lapsi on varhaiskasvatuksessa vain yhden kunnan alueella, määrätään lapsen varhaiskasvatuksesta vain yksi maksu. Maksu perustuu sen perheen tuloihin, jonka luona lapsella on väestörekisterin mukainen kotipaikka. Jos lapsella on varhaiskasvatuspaikka kahdessa kunnassa, on maksu määrättävä erikseen kummassakin kunnassa. Maksu ei kuitenkaan saa olla yhteensä enempää kuin korkein mahdollinen asiakasmaksu (290 €) Isyysvapaa Jos isä pitää isyysvapaata vasta vanhempainrahakauden jälkeen, lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa ennen isyysvapaata. Varhaiskasvatuspaikka säilyy isyysvapaan ajan. Lapsi ei kuitenkaan voi olla isyysvapaan aikana varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatusmaksu hyvitetään lapsen poissaoloa vastaavalta ajalta. Vanhempien tulee toimittaa Kelan päätös isyysrahakaudesta hyvitettävän varhaiskasvatusjakson kirjaamista varten. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Tulotietoilmoitus Varhaiskasvatusmaksu määräytyy lapselle varatun varhaiskasvatustarpeen, perhekoon ja tulojen perusteella. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, mikäli maksuksi tulee korkein maksu. Maksua voidaan alentaa vanhemman tai huoltajan toimittamien tulotietoasiakirjojen perusteella asiakirjojen toimittamista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan lisäksi aina uuden toimintavuoden (1.8. - 31.7.) alkaessa, elokuun aikana kaikkien varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta. Tulojen muuttuessa toimintavuoden aikana olennaisesti (+/- 10 %), tulee tulotiedot toimittaa välittömästi, ja niiden perusteella laskettu uusi maksu laskutetaan seuraavan kuukauden alusta lukien. Maksua ei alenneta takautuvasti. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, maksuksi vahvistetaan korkein maksu. Tulotiedot tulee toimittaa kunnanvirastoon sen kuukauden loppuun mennessä, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua voidaan korottaa takautuvasti vuoden ajalta, mikäli tiedot ovat perustuneet asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin.  Tulotiedot toimitetaan osoitteella: Nousiaisten kunta, Sivistysosasto/Varhaiskasvatusmaksut, Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen Varhaiskasvatusmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen (Asiakasmaksulaki 13 §) Varhaiskasvatusmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää varhaiskasvatusjohtaja sosiaaliviranomaisen lausunnon perusteella. ____________________________________________________________________________________________ Lasten varhaiskasvatus/päivähoitomaksu 1.8.2016 - 28.2.2017 (OKM 29.11.2015) Kunnallisessa päivähoidossa perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu 1.8.2016 alkaen 290,00 €/kk. Saman perheen toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 261,00 €/kk.  Maksu määräytyy perhekoon (hlöt) ja perheen yhteenlaskettujen tulojen perusteella. Perhekoko/hlö Tuloraja €/kk Maksu-% Korkein maksu, mikäli perheenbrutto-kk-tulot yhteenä 2 1403,00 11,5 3925,00 tai yli 3 1730,00 9,4 4815,00 tai yli 4 2053,00 7,9 5724,00 tai yli 5 2191,00 7,9 5862,00 tai yli 6 2328,00 7,9 5999,00 tai yli               Päivähoidon maksulaskuri Kaikkien päivähoitoa käyttävien lasten osalta päivähoitomaksu takistetaan aina uuden toimintavuoden (1.8. - 31.7.) alkaessa. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa lainkaan, mikäli huoltaja katsoo, että tulojen perusteella päivähoitomaksuksi tulee korkein maksu. Jos kuitenkin maksun tulee tulojen perusteella olla korkeinta maksua alempi, tulee tulotiedot (asiakirjat) toimittaa kunnanvirastoon sen kuukauden loppuun mennessä, kun lapsi aloittaa päivähoidon. Tulojen muuttuessa toimintavuoden aikana olennaisesti (+/- 10 %), tulee tulotiedot toimittaa välittömästi, ja niiden perusteella laskettu uusi hoitomaksu laskutetaan seuraavan kuukauden alusta lukien. Päivähoitomaksua ei alenneta takautuvasti. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, maksuksi vahvistetaan korkein maksu. Tulotiedot toimitetaan osoitteella: Nousiaisten kunta, Sivistysosasto/Päivähoitomaksut, Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen  Päivähoitomaksujen perusteena oleva perhekäsite Päivähoitomaksua määrättessä perheen koossa otetaan huomioon avio- tai avoliitossa elävät aikuiset ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Perhekoon muutoksista tulee ilmoittaa.Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen (20 h/vko) asiakasmaksu (subjetiivisen päivähoidon rajaus) Varhaiskasvatusmaksu korkeintaan 60 % kokopäivähoitomaksusta. Kokopäivähoito Päivittäinen hoitoaika on 5 tuntia tai yli -  hoitoaika saa yleensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään 10 tuntia. Kokopäivähoidosta perittävä korkein maksu perheen nuorimmasta päivähoidossa olevasta lapsesta on 290,00 €/kk. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen osalta korkein maksu on 261,00 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % perheen nuorimman lapsen päivähoitomaksusta (ns. sisaralennus). Osapäivähoito Osapäivähoidossa lapsen päivittäinen hoitoaika on alle 5 tuntia päivässä. Osapäivähoidon maksu on 65 % perheelle määriteltävästä kokopäivähoidon maksusta. Tilapäinen päivähoito Päivähoitopalvelua voi ostaa myös tilapäisesti, ja tilapäisiä hoitopäiviä voi kuukaudessa lapsella on enintään viisi. Tilapäisestä hoidosta perittävä maksu ei ole tulosidonnainen vaan siitä laskutetaan seuraavasti: Tilapäinen päivähoito, enintään 10 h/päivä, hoitomaksu 18,00 €/pvTilapäinen päivähoito, enintään 5 h/päivä, hoitomaksu 12,00 €/pv Osa-aikainen päivähoito Tarjottavat vaihtoehdot:Hoitopäiviä enintään 11 pv/kk, hoitomaksu 65 % perheelle määriteltävästä kokopäivähoitomaksustaHoitopäiviä enintään 16 pv/kk, hoitomaksu 85 % perheelle määriteltävästä kokopäivähoitomaksusta Sopimus osa-aikaisen päivähoidon päivien lukumäärästä on voimassa vähintään 3 kuukautta kerrallaan. Hoitopäivien lukumäärän muutosta tulee anoa kirjallisesti etukäteen. Mikäli sovittujen hoitopäivien määrä ylittyy, laskutetaan ko. kuukaudelta täysi maksu. Poissaolon vaikutus päivähoitomaksuun Pääsääntöisesti poissaolot eivät vaikuta perittävään kuukausimaksuun. Poikkeukset: Kun päivähoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään hoitopäivien mukaan. Laskutus alkaa päivähoitoon sijoittamista koskevan päätöksen mukaan, ja päättyy joko päätöksen mukaan tai aiemmin kirjallisesti irtisanottaessa. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta yli 10 päivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimakusta.  Jos lapsi on muusta syystä poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. (Yksi läsnäolopäivä = koko kuukauden maksu) Osa-aikaisessa päivähoidossa (11 tai 16/pv/kk) poissaolo sairauden vuoksi huomioidaan myös edellä olevan mukaisesti etukäteen ilmoitettujen hoitopäivien mukaan. Ennalta ilmoitettuja hoitopäiviä on mahdollista muuttaa etukäteen kalenterikuukauden aikana. Lapsen sairauspäivät kuluttavat ennalta ilmoitettuja hoitopäiviä. Perhepäivähoidossa olevan lapsen osalta päivittäinen päivähoitomaksu voidaan vähentää, mikäli lapsen oma perhepäivähoitoja on esim. lomalla, sairaana, koulutuksessa jne. ja mikäli lapsi ei ko. aikana tarvitse lainkaan kunnan järjestämää päivähoitoa - ei käytä siis varahoitoa. (Huom! 11- ja 16-päiväisten osalta asia tarkistetaan tarvittaessa aina erikseen kuukausittain).. Päivähoitomaksun periminen 12 kuukaudelta Päivähoidon kuukausimaksu voidaan periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on päivähoidossa toimintavuoden (1.8. - 31.7.) kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa päivähoidosta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairautensa vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä. Poissaolopäivinä otetaan huomioon vain etukäteen ilmoitetut päivät. Mikäli päivähoitoa järjestävä kunta on vaihtunut kesken toimintakauden, huoltajan tulee ilmoittaa asiasta erikseen. Päivähoitomaksun alentaminen tai perimättä jättäminen (Asiakasmaksulaki 11 §) Päivähoitomaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää varhaiskasvatusjohtaja sosiaaliviranomaisen lausunnon perusteella.  
A-- A- A A+ A++Isotalo, Anita
sivistysosaston hallintosihteeri
Mobile: 044 435 5301
Laaksonen, Pirkko
asianhallintasihteeri
Mobile: 044 435 5501
Palmroth, Viviana
yleishallinto toimistosihteeri, päivähoitolaskutus
Mobile: 044 435 5502
Nousiaisten kunta
Hallintokuja 2
21270 NOUSIAINEN
Kunnanvirasto avoinna arkisin klo 9:00-15:00
puh. (02) 4391 211, faksi (02) 4391 210
nousiaisten.kunta@nousiainen.fi
Click to listen highlighted text!