Eduskuntavaalit 2019


Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 klo 9.00-20.00. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998).

Vaalipäivän äänestys

Nousiaisten kunnan vaalipäivän äänestyspaikka on Kirkonpiirin koulu, osoite Vahdontie 52, 21270 Nousiainen (nykyisin Nousiaisten kunnassa vain 1 äänestysalue 001 Kirkonpiiri). Äänestyspaikka on avoinna klo 9:00 – 20:00 välisenä aikana. Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 3.-9.4.2019. Ennakkoäänestyspaikka on Nousiaisten kirjasto, osoite Moisiontie 17, 21270 Nousiainen.

Ke 3.4.2019 klo 9:00 – 15:00
To 4.4.2019 klo 9:00 – 15:00
Pe 5.4.2019 klo 9:00 – 15:00
La 6.4.2019 klo 12:00 – 15:00
Su 7.4.2019 klo 12:00 – 15:00
Ma 8.4.2019 klo 9:00 – 15:00
Ti 9.4.2019 klo 9:00 – 15:00

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Äänioikeus

Äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Henkilöllisyyden todistaminen

Henkilöllisyys on ehdottomasti todistettava äänestettäessä, mutta ilman ilmoituskorttia voi äänestää. Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään tullessaan äänestämään ennakkoäänestykseen tai vaalipäivän äänestykseen. Henkilöllisyystodistuksesi kelpaa voimassa oleva poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti.

Kotiäänestys

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 3.-9.4.2019. Kotiäänestykseen on oikeutettu äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällainen henkilö saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnan sihteerille kunnanviraston aukioloaikoina viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00 joko kirjallisesti, os. Nousiaisten kunnan keskusvaalilautakunta, Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen, tai puhelimitse 044 4355 503. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Kirjallisia ilmoituksia varten saa ilmoituslomakkeita Nousiaisten kirjastosta (os. Moisiontie 17) sekä Nousiaisten kunnan internet-sivuilta.

Lomake kotiäänestykseen ilmoittautumisesta

Ulkomainonta

Eduskuntavaalien ulkomainonta aloitetaan kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli keskiviikkona 27.3.2019. Kunta pystyttää Nummelle, Koljolaan ja Valpperiin vaalimainoskehikot ja varaa kehikoista mainostilan kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle.

Vaalimainoksia ei saa sijoittaa kunnan omistamiin laitteisiin ja rakennuksiin eikä kunnan omistamille alueille muualle kuin kunnan asettamiin vaalimainostelineisiin. Vaalimainonnassa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden välittömään läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien valinnanvapauteen. Lähtökohtana on se, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Nousiaisten kunnan keskusvaalilautakunta, Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen, puh. 044 4355 503.
Keskusvaalilautakunnan sähköpostiosoite: vaalit@nousiainen.fi
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Viviana Palmroth, puh. 044 4355 503 tai virastoaikana puh. 044 4355 502.
Lisätietoa: http://www.vaalit.fi

Tiedote eduskuntavaalit 2019