Eduskuntavaalit 2023


EDUSKUNTAVAALIT 2023

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00–20.00. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998).

Vaalipäivän äänestys

Nousiaisten kunnan vaalipäivän äänestyspaikka on Henrikin yhtenäiskoulun uudisosa, Moisiontie 16, 21270 Nousiainen. Äänestyspaikka on avoinna klo 9:00 – 20:00 välisenä ai­kana. Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoitus-korttiin.

Ennakkoäänestys  

Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 22.-28.3.2023.

Ennakkoäänestyspaikka on Nousiaisten kirjasto, Moisiontie 17, 21270 Nousiainen.

Ke 22.3.2023 klo 9:00 – 15:00
To 23.3.2023 klo 9:00 – 15:00
Pe 24.3.2023 klo 9:00 – 15:00
La 25.3.2023 klo 10:00 – 14:00
Su 26.3.2023 klo 10:00 – 14:00
Ma 27.3.2023 klo 9:00 – 15:00
Ti 28.3.2023 klo 9:00 – 19:00

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Äänioikeus  

Äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Henkilöllisyyden todistaminen

Henkilöllisyys on ehdottomasti todistettava äänestettäessä, mutta ilman ilmoituskorttia voi äänestää. Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään tullessaan äänestämään ennakkoäänestykseen tai vaalipäivän äänestykseen. Henkilöllisyystodistuksesi kelpaa voimassa oleva poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti.

Kotiäänestys  

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 22.-28.3.2023. Kotiäänestykseen on oi­keutettu äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällai­nen henkilö saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Mikäli äänioikeutettu on hoidet­tavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen pii­riin.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilauta­kunnan sihteerille kunnanviraston aukioloaikoina viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00 joko kirjallisesti, os. Nousiaisten kunnan keskusvaalilautakunta, Moisiontie 19, 21270 Nousiainen, tai puhelimitse 044 4355 503. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Kirjallisia ilmoituksia varten saa ilmoituslomakkeita Nousiaisten kirjastosta (os. Moisiontie 17) sekä Nousiaisten kunnan internetsivuilta.

Ulkomainonta  

Eduskuntavaalien ulkomainonta aloitetaan kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli keskiviikkona 15.3.2023. Kunta pystyttää Nummelle, Koljolaan ja Valpperiin vaalimainoskehikot ja varaa kehikoista mainos­tilan kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle.

Vaalimainoksia ei saa sijoittaa kunnan omistamiin laitteisiin ja rakennuksiin eikä kunnan omistamille alueille muualle kuin kunnan asettamiin vaalimainostelineisiin. Vaalimainon-nassa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden välittömään läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien valinnanvapauteen. Lähtökohtana on se, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Nousiaisten kunnan keskusvaalilautakunta, Moisiontie 19, 21270 Nousiainen, puh. 044 4355 503.

Keskusvaalilautakunnan sähköpostiosoite: vaalit@nousiainen.fi

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Viviana Palmroth, puh. 044 4355 503 tai puh. 044 4355 502.

Lisätietoa: http://www.vaalit.fi