Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti käynnistää kouluverkkoselvityksen laadinnan Nousiaisissa


Kasvatus- ja sivistyslautakunta kokousti eilen tiistaina 27.8.2019. Kokouksessa lautakunta päätti käynnistää kouluverkkoselvityksen laadinnan valtuuston 9.12.2013 § 98 ja 1.10.2018 § 76 päätösten pohjalta ja asettaa työryhmän valmistelemaan selvitystä.

Nousiaisten valtuusto on kokouksessaan 1.10.2018 § 76 hyväksynyt Nousiaisten kuntastrategia 2021-asiakirjan, jossa todetaan että ”Valtuustokauden aikana laadimme suunnitelman kouluverkon ja ryhmäkokojen kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä.” Tätä taustaa vasten on aiheellista aloittaa kouluverkkoselvityksen tekeminen, joka samalla on myös suunnitelma ryhmäkokoihin liittyvistä toimenpiteistä.

Edellinen kouluverkkoselvitys on vuodelta 2013 ja sen on laatinut FCG Oy. Tuolloin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2013 § 98 päättänyt kouluverkkoselvityksen tuloksista seuraavaa: ”Kunnanhallitus päättää suoritetun valmistelun pohjalta esittää valtuustolle, että se päättää pysyttää nykyisen kouluverkon toistaiseksi ennallaan. Asiaa arvioidaan jatkossa vuosittain talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.” Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnassa ei ole arvioitu kouluverkkoa vuosien 2014-2019 välisenä aikana talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Nousiaisten kunnan asukasmäärä ja erityisesti lasten määrä on laskemassa. Tällä on vaikutuksia sivistysosaston palveluverkkoon melko nopealla aikataululla. Kunnan taloudellinen tilanne on varsin haasteellinen ja kouluverkkoa koskevat ratkaisut ovat merkittäviä kunnan talouden tasapainon näkökulmasta.

Hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Kunnassa viime kädessä arvioidaan, mitä selvityksiä kouluverkkoa koskevan päätöksen valmistelemiseksi tarvitaan. Päätös voi perustua kouluverkkoa koskevaan selvitykseen, mutta laissa ei ole säädetty velvollisuutta selvityksen tekemiseen. Kouluverkkoa koskevat päätökset ovat kunnan päätösvaltaan kuuluvia asioita. Asian valmistelussa ja käsittelyssä on huomioitava hallintolain 41 §:ssä säädetty vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen. Lisäksi on tarpeen huomioida kouluverkkoselvityksen mahdolliset vaikutukset henkilöstön asemaan.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti, että selvitys suoritetaan omana työnä ja selvityksen laatimista varten lautakunta päätti asettaa työryhmän, johon kuuluvat viranhaltijoista sivistysjohtaja Pasi Isokangas sekä hallintojohtaja Riikka Liljeroos ja luottamushenkilöistä kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Susanna Virtanen, lautakunnan varapuheenjohtaja Jari Olli, lautakunnan jäsen Henrik Husar sekä lautakunnan jäsen Juha Vyyryläinen. Työryhmän puheenjohtajana sekä koollekutsujana toimii sivistysjohtaja.

Seuraavana vaiheena työryhmä aloittaa työskentelynsä ja selvityksen laadinnan.

Lisätietoja asiasta antaa sivistysjohtaja Pasi Isokangas, puh. 044 435 5300, pasi.isokangas@nousiainen.fi

 

Nousiaisissa 28.8.2019