Kunnanhallitus päätti käynnistää poikkeamislupaprosessin susien karkoitukseen/kaatamiseen


Kasvatus- ja sivistyslautakunta on käsitellyt Nousiaisten kunnan susitilannetta kokouksessaan 14.9.2021 § 74 ja päättänyt järjestää yleisötilaisuuden koskien suurpetotilannetta kunnan alueella. Tilaisuus on pidetty 28.9.2021, tässä linkki tilaisuuden tallenteeseen.

Lisäksi lautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että Nousiaisten kunta hakee Suomen luonnonvarakeskukselta susien kaatolupaa oppilaiden koulumatkan turvaamiseksi sekä yleisen turvallisuuden takaamiseksi kunnan alueella.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.9.2021 § 233 käsitellyt asiaa. Kunnanhallitus päätti:

1) merkitä tiedoksi Maskun Seudun Riistanhoitoyhdistyksen lausunnon 8.9.2021;
2) esittää paikallisille metsästysseuroille pyynnön, että ne lähtisivät hakemaan aktiivisesti poikkeamislupaa susien karkoitukseen/kaatamiseen;
3) todeta lausuntonaan metsästysseuroille, että kunnanhallitus puoltaa poikkeamisluvan hakemista susien karkoitukseen/kaatamiseen yleisesti Nousiaisten kunnan alueella, erityisesti lähellä suurimpia
kunnan asutusalueita;
4) kirjelmöidä maa- ja metsätalousministeriöön, Suomen riistakeskukselle ja poliisille huolensa susihavaintojen kasvusta koko kunnan alueella, erityisesti lähellä kunnan suurimpia asutusalueita. Asian kestävänä ratkaisuna ei voi olla se, että kunta kuljettaa suurpetohavaintojen vuoksi oppilaita suuremmassa määrin kodin välittömästä läheisyydestä koululle. Mikäli kuljetuksia lähdetään kertaluonteisesti yhtenä vuotena laajamittaisesti järjestämään, niin vastaavasti kynnys
samaan ratkaisuun seuraavina vuosina madaltuu. Huolena on myös se, että edellä mainitun ratkaisun myötä suhtautuminen susiin muuttuisi kriittisemmäksi ja pahimmillaan lisää susiin liittyvää pelkoa. Nousiaisten kunta huomauttaa myös, että kyse ei ole pelkästään paikallisesta haasteesta.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee koulukuljetussääntöä ja sen päivittämistä 19.10.2021 kokouksessaan. Tarkoituksena on päivittää koulukuljetussääntöä suurpetokuljetusten osalta.

Tämän lisäksi kunnanjohtaja on ollut yhteydessä paikallisiin metsästysseuroihin ja metsästysseurat ovat hakeneet karkoituslupaa riistakeskukselta. Suomen riistakeskus on 7.10.2021 myöntänyt Nousiaisten Metsästyseura Paukku ry:lle poikkeusluvan
hakemuksessa mainitun eläimen/eläinten häiritsemiseen hakemuksessa mainitulla alueella. Poikkeuslupa on myönnetty 4 suden osalta ajalle 8.10.2021 – 28.10.2021.

Muistutamme, että susihavainto kannattaa aina ilmoittaa paikalliselle suurpetoyhdyshenkilölle, joiden yhteystiedot löytyvät riista.fi -sivustolta. Maskun seudun riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö on Jorma Laiho (0400 787 384, jorma.k.laiho@gmail.com). Petoyhdyshenkilöt pyrkivät varmistamaan havainnot. Ilmoitathan yleiseen hätänumeroon 112, jos susi ei poistu ihmisen havaittuaan tai jää liikkumaan ihmisasutuksen välittömään läheisyyteen.

Nousiaisissa 6.10.2021 (päivitetty 7.10.2021)

Nousiaisten kunta