Kuntavaalit 2021


Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021 klo 9.00-20.00.

Ehdokasasettelu

Nousiaisten valtuustoon valitaan vuoden 2021 kuntavaaleissa 19 valtuutettua (valtuuston päätös 16.11.2020 § 56).

Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 klo 16.00 mennessä.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Viviana Palmroth ja keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Lasse Tapani ottavat vastaan ehdokashakemuksia koskevia asiakirjoja Nousiaisten kunnanvirastolla (os. Moisiontie 19, 21270 Nousiainen) 9.3.2021 klo 14-16, tai mainittua ajankohtaa aikaisemmin erikseen sovittavana aikana.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 7.-13.4.2021. Ennakkoäänestyspaikka on Nousiaisten kirjasto, osoite Moisiontie 17, 21270 Nousiainen.

Ke 7.4.2021 klo 9:00 – 15:00

To 8.4.2021 klo 9:00 – 15:00

Pe 9.4.2021 klo 9:00 – 15:00

La 10.4.2021 klo 12:00 – 15:00

Su 11.4.2021 klo 12:00 – 15:00

Ma 12.4.2021 klo 9:00 – 15:00

Ti 13.4.2021 klo 9:00 – 19:00

Kunta suosittaa, että ma-pe klo 9-10 välinen aika äänestysajasta varataan ensisijaisesti riskiryhmiin kuuluville. Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Vaalipäivän äänestys

Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021. Nousiaisten kunnan vaalipäivän äänestyspaikka on Kirkonpiirin koulu, osoite Vahdontie 52, 21270 Nousiainen (nykyisin kunnassa vain 1 äänestysalue 001 Kirkonpiiri). Äänestyspaikka on avoinna klo 9:00 – 20:00 välisenä aikana. Kunta suosittaa, että klo 9-10 välinen aika äänestysajasta varataan ensisijaisesti riskiryhmiin kuuluville. Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.

Kotiäänestys

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 7.-13.4.2021. Kotiäänestykseen on oikeutettu äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällainen henkilö saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnan sihteerille viimeistään tiistaina 6.4.2021 ennen klo 16.00 joko kirjallisesti, os. Nousiaisten kunnan keskusvaalilautakunta, Moisiontie 19, 21270 Nousiainen, tai puhelimitse 044 4355 503. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Kirjallisia ilmoituksia varten saa ilmoituslomakkeita Nousiaisten kirjastosta (os. Moisiontie 17) sekä Nousiaisten kunnan internet-sivuilta (tässä alla sekä sivulla ”kuulutukset”).

Kotiäänestyslomake

Ulkomainonta

Kuntavaalien ulkomainonta aloitetaan kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli keskiviikkona 31.3.2021. Kunta pystyttää omalla kustannuksellaan Nummelle, Koljolaan ja Valpperiin vaalimainoskehikot ja varaa kehikoista mainostilan kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle.

Vaalimainoksia ei saa sijoittaa kunnan omistamiin laitteisiin ja rakennuksiin eikä kunnan omistamille alueille muualle kuin kunnan asettamiin vaalimainostelineisiin. Vaalimainonnassa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden välittömään läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien valinnanvapauteen. Lähtökohtana on se, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Nousiaisten kunnan keskusvaalilautakunta, Moisiontie 19, 21270 Nousiainen, puh. 044 4355 503.

Keskusvaalilautakunnan sähköpostiosoite: vaalit@nousiainen.fi

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Viviana Palmroth, puh. 044 4355 503 tai virastoaikana puh. 044 4355 502.

Lisätietoa: http://www.vaalit.fi

Nousiaisissa 26.2.2021

 

Nousiaisten kunnan keskusvaalilautakunta