Maa- ja metsätalousministeriö laatii selvityksen uusien toimintaohjeiden saamiseksi – Nousiaisten alkuvuoden 2018 vesihuollon häiriötilanne yksi tarkasteltavista kohteista


Maa- ja metsätalousministeriö on kutsunut selvityshenkilöt arvioimaan eräitä viime vuosina sattuneita vesihuollon häiriötilanteita. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti sitä, miten eri toimijat hoitivat lainsäädännön mukaiset velvoitteensa ennen häiriötilannetta ja sen aikana. Selvityksen tuloksena on määrä syntyä toimenpidesuosituksia vesihuollon riskien vähentämiseksi ja jatkuvuudenhallinnan kehittämiseksi tulevissa häiriötilanteissa. Nousiaisissa alkuvuodesta 2018 tapahtunut vesihuollon häiriötilanne on yksi tarkasteltavista kohteista, ja tarkastelu kohdistuu niin kuntien, vesihuoltolaitosten kuin valvovien viranomaisten toimintaan.

Selvityksen keskeisenä tavoitteena on arvioida, miten eri toimijat täyttivät vesihuollosta ja terveydensuojelusta huolehtimisen, häiriötilanteisiin varautumisen sekä valvonnan velvoitteet viime vuosina sattuneiden vesihuollon häiriötilanteiden aikana sekä ennen niitä. Tavoitteena on, että selvitys tuottaa toimenpidesuosituksia vesihuoltoon kohdistuvien riskien vähentämiseksi, häiriötilanteisiin varautumisen parantamiseksi sekä häiriötilannetoiminnan kehittämiseksi.

Selvityshenkilöiksi kutsuttiin sosiaali- ja terveysministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen Itä-Suomen yliopiston vesioikeuden professori, OTT Antti Belinskij ja Porvoon veden entinen toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Risto Saarinen. Työn toimikausi on 20.12.2018–31.5.2019.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 27.12.2018 asiasta on luettavissa täältä:
https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vesihuollon-hairiotilanteista-selvitys-ensi-kesaan-mennessa

Nousiaisissa 27.12.2018

Nousiaisten kunta