Maa- ja metsätalousministeriön selvitys vesihuollon häiriötilanteista valmistunut


Viime joulukuussa tiedotimme, että maa- ja metsätalousministeriö on kutsunut selvityshenkilöt arvioimaan Nousiaisten vesihuollon häiriötilannetta sekä eräitä muita viime vuosina sattuneita vesihuollon häiriötilanteita. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti sitä, miten eri toimijat hoitivat lainsäädännön mukaiset velvoitteensa ennen häiriötilannetta ja sen aikana. Selvityksen tuloksena on määrä syntyä toimenpidesuosituksia vesihuollon riskien vähentämiseksi ja jatkuvuudenhallinnan kehittämiseksi tulevissa häiriötilanteissa.

Selvityshenkilöiksi kutsuttiin sosiaali- ja terveysministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen Itä-Suomen yliopiston vesioikeuden professori, OTT Antti Belinskij ja Porvoon veden entinen toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Risto Saarinen. Työn toimikausi oli 20.12.2018–31.5.2019.

Selvitys on nyt valmistunut. Selvitystyö sisälsi haastattelukäynnit Nousiaisiin, Turkuun ja Maskuun. Raportissa vesihuollon häiriötilanteiden selvittäminen jakaantuu viiteen osaan seuraavasti:
1. Vesihuollon jatkuvuudenhallinta, johon kuuluvat vesihuollon kehittäminen, järjestäminen ja siitä huolehtiminen (2 luku)
2. Häiriötilanteisiin varautuminen (3 luku)
3. Häiriötilannetoiminta (4 luku)
4. Häiriötilanteiden jälkihoito (5 luku)
5. Johtopäätökset ja suositukset (6 luku)

Raportti rakentuu siten, että alaluvuissa käydään ensin läpi kunkin aihealueen oikeudellinen sääntely. Tämän jälkeen asiaa tarkastellaan Nousiaisten sekä Porvoon ja Äänekosken esimerkkitapauksia.

Selvityksen toimenpidesuositukset:

1) Vesihuollon jatkuvuudenhallinta

Lainsäädäntö

 • On syytä harkita tarkentavan sääntelyn antamista vesihuoltolaitoksen henkilöstö- ja osaamisvaatimuksista

Valvonta

 • Vesihuoltolaitosten talouden valvontaa tulee tehostaa erityisesti vesihuoltolaitteiston riittävän kunnossapidon varmistamiseksi
 • Valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä tulee kehittää

Toimijat

 • Kuntien tulee sitoutua vesihuollon kehittämiseen vesihuoltolain mukaisesti ja pitää kehittämisen suunnitelmat ajan tasalla
 • ELY-keskusten on syytä edelleen edistää vesihuoltolaitosten välistä yhteistyötä alueellisen yleissuunnittelun avulla
 • Kuntien ja vesihuoltolaitosten tulee varmistaa, että vesihuollon maksut ovat riittävän korkeita kaikkien kustannusten kattamiseksi ja että toiminnan tuottoja ei käytetä muihin tarkoituksiin vesihuoltolaitteistojen kunnossapidon kustannuksella
 • Kuntien, vesihuoltolaitosten ja viranomaisten tulee edistää vesihuoltolaitosten välistä yhteistyötä myös normaalitilanteissa ja laitosten yhdistymistä
 • Vesihuoltolaitoksen on syytä huolehtia kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen viemärien ja vesijohtojen kunnossapidosta

2) Häiriötilanteisiin varautuminen

Lainsäädäntö

 • Vesihuoltolaitoksen häiriötilannesuunnitelman sisältövaatimuksista on syytää säätää nykyistä tarkemmin asetuksella

Valvonta

 • Vesihuoltolaitoksen häiriötilannesuunnittelua ja riskinarviointia on pyrittävä valvomaan nykyistä tehokkaammin

Toimijat

 • Vesihuoltolaitosten tulee laatia ja pitää ajan tasalla vesihuollon häiriötilannesuunnitelma ja riskinarviointi. Sen pitää myös varmistaa, että ne vastaavat häiriötilanteiden haasteisiin käytännössä.
 • Vesihuollon eri toimijoiden (vesihuoltolaitokset, kunnat, viranomaiset) tulee pystyä sovittamaan varautumisen useat suunnitelmat yhteen
 • Häiriötilanteita tulee harjoitella nykyistä enemmän ja yhteistyössä eri toimijoiden kesken

3) Häiriötilannetoiminta

Lainsäädäntö

 • Työaikalainsäädännön tulkintaa suhteessa hätätyön tekemiseen on syytä arvioida sellaisen tilanteen kannalta, jossa vesihuoltolaitos auttaa toista laitosta vakavassa häiriötilanteessa

Toimijat

 • Vesihuoltolaitoksen ja muiden vesihuollon toimijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota tilannekuvan varmistamiseen ja varautua aina pahimpaan vaihtoehtoon
 • Eri toimijoiden on syytä käynnistää häiriötilannetoiminta riittävän tehokkaasti, vaikka tilanteen vakavuudesta olisi epäselvyyttä
 • Terveydensuojeluviranomaisen tavoitettavuus ja laboratoriopalvelut häiriötilanteissa on pystyttävä varmistamaan
 • Keskeisten toimijoiden on syytä pitää häiriötilanteesta purku- ja yleisötilaisuus häiriötilanteen jälkeen
 • Suunnitelmien päivittämiseen ja muihin jälkihoitotoimenpiteisiin tulee ryhtyä häiriötilanteen jälkeen

Selvitys kokonaisuudessaan on luettavissa tämän maa- ja metsätalousministeriön 24.6.2019 julkaiseman tiedotteen kautta: https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/selvitys-vesihuollon-hairioihin-varautumista-parannettava

 

Nousiaisissa 24.6.2019

 

Nousiaisten kunta