Nousiaisten kunnan yhtenäiskoulun uudisosan ja liikuntahallin urakkasopimukset allekirjoitettiin


Nousiaisten kunnalla on ollut käynnissä yhtenäiskoulun uudisosan (Henrikin yhtenäiskoulun laajennus) ja liikuntahallin hankinnat. Valtuusto päätti hankkeiden pää- ja rakennusurakoiden hankinnasta 23.9.2019 ja kunnanhallitus sivu-urakoiden hankinnasta 18.9.2019.

Sekä yhtenäiskoulun uudisosan että liikuntahallin urakkasopimukset allekirjoitettiin tänään 14.10.2019. Hankintapäätöksistä ei tehty hankintaoikaisua tai valitusta markkinaoikeuteen määräaikaan mennessä, joten hankkeet pääsevät lähtemään käyntiin suunnitellusti. Julkisuudessakin esillä ollut kunnallisvalitus liikuntahallin hankintapäätöksestä ei tuo Kuntaliitolta saadun ohjeistuksen mukaan tähän muutoksia, sillä hankintalain mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla (ks. tarkemmin Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO:2018:124). 

Rakennusurakat lähtevät käyntiin urakkasopimuksissa määritellyillä aikatauluilla ja molemmat urakat käynnistyvät aluksi purkutöillä. Yhtenäiskoulusta puretaan vanha A-osa (entiset kotitalouden ja teknisen työn tilat), jonka tilalle uudisosa rakennetaan. Lisäksi osana liikuntahallihanketta puretaan entinen kunnanvirasto sekä tontilla sijaitseva autotalli. Liikuntahallin on tarkoitus valmistua vuoden 2021 alussa ja koulutyön alkaa yhtenäiskoulun uudisosassa vuoden 2022 alusta lukien.

Rakennustyömaat tulevat vaikuttamaan keskusta-alueen liikennöintiin ja pysäköintipaikkoihin. Pahoittelemme rakennustyömaista aiheutuvaa häiriötä – pyrimme neuvottelemaan urakoitsijoiden kanssa työmaaliikennöinnistä ja työmaiden käytännön järjestelyistä siten, että hankkeet saadaan sujumaan mahdollisimman sujuvasti ja että turvallisuustekijät huomioidaan alusta alkaen. 

Lisätietoja hankkeista antaa kunnanjohtaja Teemu Heinonen, puh. 044 435 5555, teemu.heinonen@nousiainen.fi.

 

Nousiaisissa 14.10.2019

Yhtenäiskoulun laajennuksen urakkasopimusten allekirjoitustilaisuus

 

Liikuntahallin urakkasopimusten allekirjoitustilaisuus
Havainnekuva yhtenäiskoulun laajennuksesta
Havainnekuva liikuntahallista
Havainnekuva liikuntahallin sisätiloista