Nousiaisten valtuusto hyväksyi talousarvion, talouden tasapainottamisohjelman ja päätti lakkauttaa Paijulan koulun 31.5.2020 lukien


Nousiaisten valtuusto käsitteli eilisessä maanantain 9.12.2019 kokouksessaan talouden tasapainottamisohjelmaa, kouluverkkoselvitystä sekä talousarviota 2020 ja -suunnitelmaa 2020-2022.

Kouluverkkoselvitykseen liittyen valtuusto päätti lakkauttaa Paijulan koulun 31.5.2020 lukien

Kasvatus- ja sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 27.8.2019 käynnistää kouluverkkoselvityksen laadinnan valtuuston 9.12.2013 § 98 ja 1.10.2018 § 76 päätösten pohjalta ja asettaa työryhmän valmistelemaan selvitystä. Työryhmä on laatinut kouluverkkoselvityksen, jossa tutkittiin mahdollisuuksia tehdä muutoksia olemassa olevaan kouluverkkoon. Selvityksessä on ollut esillä useita eri vaihtoehtoja, myös sellaisia vaihtoehtoja, joissa kouluverkko pysyy ennallaan. Kouluverkkoselvitys on laadittu siksi, että oppilasmääräennuste sekä taloudellinen tilanne kunnassa edellyttävät kouluverkon tarkastelua. Päätöksentekoa varten kouluverkkoselvityksen työryhmä päätyi ehdottamaan selvityksen vaihtoehtoa nro 3, jonka mukaan Paijulan koulun lakkautettaisiin 31.5.2020. Työryhmä ei ollut asiassa yksimielinen äänin 5-1.

Kouluverkkoselvitystä on käsitelty osana talouden tasapainottamisohjelman laadintaa. Ennen valtuuston päätöksentekoa on järjestetty kuntalaisten kuulemiset sekä sähköisesti että kirjeitse, järjestetty yleinen kuntalaistilaisuus 14.11.2019, laadittu lapsivaikutusten arviointi asianomaisille lapsilleen ja heidän vanhemmilleen, teetetty henkilöstökysely sekä pidetty yhteistoimintaneuvottelut.

Valtuusto käsitteli kouluverkkoselvitystä kokouksessaan 9.12.2019 ja päätti pitkän keskustelun jälkeen äänin 14-13, että Paijulan koulu lakkautetaan 31.5.2020 lukien. Paijulan koulun jatkokäyttömahdollisuuksien selvittämisestä vastaa valtuuston kokouksessa 8.4.2019 § 19 nimetty työryhmä, joka vastaa entuudestaan Nummen koulun kiinteistön jatkokäyttömahdollisuuksien selvittämisestä.

Valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman

Nousiaisten kunnan taloudellinen tilanne edellyttää talouden tasapainottamista. Tulevina vuosina kunta tarvitsee vahvemman rahoituspohjan mm. rakennusten ylläpitoon ja peruskorjauksiin, investointien suunnitelman mukaisiin poistoihin sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon kustannusten kattamiseen. Lisäksi kustannusrakenteessa tulee varautua virka- ja työehtosopimusten palkankorotuksiin, korkotason nousuun, muuttuvaan väestörakenteeseen sekä palveluiden kysynnän muutokseen.

Talouden tasapainottamisen tarpeeseen vaikuttaa myös kunnallisveron verokertymävaje, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu vuonna 2019 huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina ja tämän hetken arvion mukaan Nousiaisten kunnan verotulovaje vuonna 2019 on jopa reilu 1,5 miljoonaa euroa. Verokorttiuudistus on pysyvä muutos. Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana, niin verovuoden 2020 ennakkoverot kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle.

Osana talouden tasapainottamisohjelman valmistelua koko kunnan henkilöstölle on lähetetty 2 henkilöstökyselyä koskien talouden tasapainottamista ja merkittävimmät tasapainottamisohjelman toimenpiteet ovat olleet mukana Nousiaisten Kuntakyselyssä 2019 kuntalaisten kommentoitavana.

Valtuusto käsitteli talouden tasapainottamisohjelmaa kokouksessaan 9.12.2019 ja päätti hyväksyä sen kunnanhallituksen esityksen mukaisena vuosille 2020-2023. Kunnanhallituksella on kokonaisvastuu tasapainottamisohjelman toimeenpanosta ja lautakunnat vastaavat käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta valtuuston päättämällä tavalla ja päätetyssä aikataulussa.

Valtuusto hyväksyi talousarvion 2020 ja -suunnitelman 2020-2022

Valtuusto hyväksyi lisäksi eilisessä kokouksessaan talousarvion 2020 ja -suunnitelman 2020-2022 kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Talousarviovuoden 2020 tilikauden alijäämä on n. -99 000 euroa, taloussuunnitelmavuoden 2021 alijäämä n. -353 000 euroa ja taloussuunnitelmavuoden 2022 alijäämä n. -705 000 euroa. Nyt kun valtuusto on eilisessä kokouksessaan päättänyt talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteistä, huomioidaan ne tarvittavina määrärahamuutoksina alkuvuodesta 2020 – tarkemmin valtuuston kokouksessa 24.2.2020, jolloin muutettu talousarvio 2020 muuttuu ylijäämäiseksi.

 

Nousiaisissa 10.12.2019

 

Nousiaisten kunta