Tervetuloa vastaamaan Nousiaisten kunnan joukkoliikennekyselyyn (1.7.-7.8.2022)!


Osallistu Nousiaisten kunnan joukkoliikenteen kehittämistä koskevaan kyselyyn, vastaamaan pääset seuraavasta linkistä!

Sähköinen kysely on avoinna 1.7-7.8.2022 välisenä aikana. Vastaaminen vie aikaa noin 5 minuuttia. Kyselyyn voivat vastata kaikki Nousiaisten kunnan asukkaat. Kyselyn vastauksia hyödynnetään kunnan joukkoliikenteen kehittämisessä ja joukkoliikennettä koskevassa päätöksenteossa.

Turun seudun joukkoliikenteen eli Fölin laajenemisen vaikutusselvitys valmistui alkukeväällä 2022. Nousiaisten kunta on osallistunut selvitykseen ja seudullinen joukkoliikenne on käynyt esittelemässä selvityksen tuloksia luottamushenkilöille 23.3.2022 ja kunnan asukkaille sekä yrityksille 30.5.2022.

Seuraavana vaiheena Fölin mahdollista laajenemista koskevat päätökset on tarkoitus tehdä syksyn 2022 aikana. Nousiaisten kunnan osalta päätöksenteko käynnistyy kunnan mahdollisella liittymisanomuksella, jonka jälkeen asiaa käsitellään seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa nykyisten Föli-kuntien antamien lausuntojen perusteella. Kunnan oman päätöksenteon ohella ratkaisevaa on erityisesti Maskun ja Mynämäen kunnan sekä nykyisten Föli-kuntien suhtautuminen asiaan.

Mikäli Nousiaisten kunta päättää olla hakematta liittymistä Föliin tai liittymisanomus hylätään, niin liikennöinti jatkuu nykyisten sopimusten mukaisesti ELY-keskuksen kilpailuttamalla joukkoliikenteellä.

Ennen syksyn 2022 päätöksentekoa kunnassa arvioidaan mm. Fölin hyötyjä asukkaille, yrityksille ja kunnan vetovoimalle. Samalla pohditaan liikenteen ja sen järjestämisen kustannuksia ym. taloudellisia seikkoja. Kunnan näkökulmasta Föliin liittyminen aiheuttaa noin 46 000 – 137 000 euron vuosittaiset lisäkustannukset nettona. Lisäksi mahdollisesta liittymisestä aiheutuu kertaluonteisia liittymiskustannuksia noin 82 000 – 92 000 euroa yksittäiselle vuodelle tai jakautuen useammalle vuodelle.

Edellä esitetyt arviot perustuvat selvitykseen (mm. matkustajamääräarvioihin) ja löytyvät kattavammin selvityksestä. Nettokustannusten kasvua on verrattu vuoden 2019 kustannuksiin. Mahdollisen liittymisen myötä kunta pääsee selkeästi ja pitkäjänteisesti vaikuttamaan itse haluamaansa joukkoliikenteen palvelutasoon.

Kuntalaisen näkökulmasta Föliin liittymisen myötä Turkuun kulkeva linja 117 muuttuu Fölin seutulinjaksi ja linjat 118 ja 119 Fölin ja ELY-keskuksen yhteishankintalinjoiksi, joka on liikennöintikustannusten kannalta oleellinen muutos. Tällä hetkellä ne ovat ELY-keskuksen hankkimia linjoja. Mikäli myös Mynämäki liittyy Föliin, muuttuvat linjat 118 ja 119 kokonaan Fölin seutulinjoiksi.

Föliin liittyminen pitäisi näkyä asiakkaalle/kuntalaiselle seuraavasti:
– Edullisemmat ja joustavammat lipputuotteet sekä mm. ikäperustaiset asiakasryhmät tulevat alueella käyttöön
– Joukkoliikenneinformaation saatavuus ja ajantasaisuus paranee
– Arjen sujuvuus helpottuu ja joukkoliikenteen käyttö kasvaa

Elinkeinoelämän ja matkailun näkökulmasta kunta liittyy Fölin liittymisen myötä tiiviimmin osaksi ydinkaupunkiseutua. Kattavat ja yhtenäiset joukkoliikennepalvelut koko työssäkäyntialueella helpottavat yritysten sijoittumista alueelle, edistävät matkailua ja ovat positiivinen imagotekijä.

Föli-alueen laajentumisen ohella on käyty maakunnallista keskustelua paikallisjunaliikenteen käynnistämisestä, jolla olisi toteutuessaan vaikutusta myös Nousiaisten kunnan joukkoliikenteeseen. Alustavien suunnitelmien mukaan Nousiaisiin tulisi oma asemalaituri ja julkisuudessa on väläytetty junan kulkevan noin tunnin välein Uudenkaupungin – Turun välillä.

Tarkemmat tiedot paikallisjunaliikennöinnin käynnistämisestä/etenemisestä, liikennöitsijästä ja kustannuksista tarkentuvat myöhemmin. Mahdollinen paikallisjunaliikennöinti ei korvaa kunnan sisäistä liikennöintiä ja kunnalla on vastuu mm. koululaiskuljetuksista.

 

Liitteet:
Föli-alueen laajenemisselvitys
Herkkyystarkastelu valtionrahan suhteen

 

Lisätietoja antaa:
kunnanjohtaja Teemu Heinonen, p. 044 435 5555, teemu.heinonen@nousiainen.fi
elinkeinoasiamies Jukka Siikonen, p. 044 435 5361, jukka.siikonen@nousiainen.fi

Nousiaisissa 1.7.2022