Lukuvuositiedote

HENRIKIN YHTENÄISKOULUN OPPILAAT JA OPPILAIDEN HUOLTAJAT

Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2021 – 2022. Alkavana lukuvuotena Henrikin yhtenäiskoulussa on lähes 490 oppilasta esioppilaista aina 9.-luokkalaisiin asti. Nousiaisten lukio toimii Henrikin yhtenäiskoulun kanssa osin yhteisissä tiloissa.

Oma luokanopettaja tai -valvoja on yhteyshenkilönä kaikissa kouluun liittyvissä asioissa. Mikäli ette tavoita häntä, voitte pyytää ketä tahansa opettajaa hoitamaan asiaanne eteenpäin. Myös koulusihteeriltä voi pyytää apua.  Mikäli avun tarpeenne kohdistuu selkeästi terveyteen tai esimerkiksi ongelmiin kaverisuhteissa tai kotona, voitte ottaa suoraan yhteyttä koulun oppilashuoltohenkilöstöön: kouluterveydenhoitajaan, koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Heidän yhteystietonsa löytyvät tästä tiedotteesta. Toivomme, että huoltajat lukevat Wilman viestit ja tiedotteet ainakin muutaman kerran viikossa, jotta kaikki tarvittava tieto siirtyy kodin ja koulun välillä.

Koronatilanteen vuoksi olemme myös varautuneet mahdollisiin poikkeusjärjestelyihin. Niistä tiedotetaan erikseen Wilman kautta. Kotona kannattaa myös jatkuvasti muistuttaa käsihygieniasta ja maskin käyttämisestä. Kipeänä ei myöskään pidä tulla kouluun.

Parhain terveisin,

Pirjo Rantanen                                               Samuli Haataja
rehtori                                                               apulaisrehtori

 

PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY

Oppilaalla pitää olla mukanaan kirjat, vihot ja kirjoitusvälineet sekä muut oppiaineen opiskelussa tarvittavat varusteet ja välineet. Oppilaan tulee pitää hyvää huolta hänelle annetuista opiskeluvälineistä. Liikuntatunneille pitää varustautua asianmukaisesti. 

Loma-ajat

Syyslukukausi 2021:

Syyslukukausi to 12.8. – ke 22.12.2021 (90 työpäivää)

Syysloma ma 11.10. – su 17.10.2021 (vko 41)

Lauantaityöpäivä/Kodin ja koulun päivä Henrikin yhtenäiskoulussa 4.12.2021. 

Kevätlukukausi 2022:

Kevätlukukausi ma 10.1. – la 4.6.2022 (98 työpäivää)

Talviloma ma 21.2. – su 27.2.2022 (vko 8)                            

Oppitunnit

 1. oppitunti  8:00-8:45
 2. oppitunti 9:00-9:45
 3. oppitunti 1-5 luokat 10:00-10:45, 6-9 luokat 9:50-10:35                                              
 4. oppitunti alkamis- ja päättymisajat vaihtelevat ruokailuvuorojen perusteella                                 
 5. oppitunti 12:15-13:00                                          
 6. oppitunti 13:15-14:00 (12:15 alkava kaksoistunti mahdollisesti 13:45)               
 7. oppitunti 14:05-14:50 (13:15 alkava kaksoistunti mahdollisesti 14:45)

Seurakunnan päivänavauksista ja muista tilaisuuksista tiedotetaan etukäteen Wilmassa ja niille on tarjolla vaihtoehtoista samantyyppistä ei-uskonnollista ohjelmaa. 

ESIOPETUS, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

Esiopetus toimii ma-pe klo 8.00-12.00 välisenä aikana yhteensä 20 h/vko. Koululla toimii kaksi esiopetusryhmää. Toinen ryhmä toimii opettaja Tarja Kallionpään johdolla (puh. 044 4355 345) ja  toinen ryhmä Marika Seppälän johdolla (puh. 044 4355 346) Henrikin yhtenäiskoulun A-osan toisessa kerroksessa. Esiopetus noudattaa omaa opetussuunnitelmaansa, jonka tavoitteena on antaa esioppilaille riittävät valmiudet koulun aloittamiseen. Esioppilaiden aamu-ja iltapäivähoito on päivähoidon alaista toimintaa.

Koululaisten (lähinnä 1.-2.lk:n oppilaiden) aamupäivätoimintaa järjestetään Henrikin yhtenäiskoulun A-osan toisessa kerroksessa klo 6.15 alkaen oppilaiden koulupäivän alkuun asti. Ohjaajina toimivat Minna Vättö ja Belinda Nieminen (puh. 044 4355 344). Iltapäivätoimintaa järjestetään koululaisille seurakunnan toimesta Henrikin Arkilla (puh. 050 5880 692) ja osalle oppilasta Henrikin yhtenäiskoulussa koulupäivän jälkeen klo 17.00 saakka. Koululla ip-toiminnan ohjaajina toimivat Emilia Koivunen, Heli Laine, Kaija Tuominen, Salla Rantanen  ja Pia Vuoltee. 

Koululaisten aamu/iltapäivätoimintaan osallistuminen on maksullista ja siihen osallistuminen anotaan erikseen kirjallisesti.

KERHOT

Koululaisten kerhotoiminnasta vastaa pääosin nuorisotoimi osana Harrastamisen Suomen malli -hanketta. Kerhoista lisätietoa kunnan kotisivuilla (kunnan kotisivut → liikunta ja nuoristo → Harrastamisen Suomen malli). Varsinainen ilmoittautuminen on jo päättynyt, mutta mukaan voi päästä ottamalla yhteyttä suoraan Henna Isotaloon.

POISSAOLOT

Säännöllinen koulunkäynti on koulussa menestymisen perusehto. Tulevaisuutta ajatellen on hyvin tärkeää tottua tulemaan työpaikalleen ajoissa sekä pysyä siellä koko työajan. Jos oppilas ei poissaolonsa (sairauden, lomamatkailun tai muun syyn) vuoksi voi osallistua kokeeseen, hänen tulee suorittaa koe mahdollisimman pian sopien asiasta opettajan kanssa.

Oppilas voi joutua korvaamaan runsaat poissaolot lisätehtävillä opettajan antamien ohjeiden mukaan. Jos oppilas on sairauden vuoksi poissa koulusta, on oppilaan huoltaja velvollinen ilmoittamaan poissaolosta luokanopettajalle tai -valvojalle Wilma-järjestelmän kautta tai soittamalla. Jos oppilas sairastuu kesken päivän, hän ei saa poistua koulusta ilman terveydenhoitajan tai opettajan lupaa. Mopokortin ajotunnit eivät saa osua oppitunneille. Ajo- ja teoriakokeeseen osallistumiseen pitää anoa lupa etukäteen.

Luokanopettaja tai -valvoja voi myöntää oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan olla poissa koulusta enintään kolme päivää. Koulun rehtori tai apulaisrehtori voi myöntää oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan pidempään poissaoloon koulusta. Luvat on anottava kirjallisesti. Lomakkeita saa kansliasta tai kunnan nettisivuilta.

Varhainen puuttuminen koulupoissaoloihin

Vanhempien/huoltajien tehtävänä on tukea oppilasta positiiviseen suhtautumiseen koulunkäyntiä ja sieltä saatavia tehtäviä kohtaan. Huoltaja on tärkeässä roolissa tukiessaan lasta koulunkäynnin onnistumisessa. Joskus koulunkäynnissä on haastetta ja poissaoloja syystä tai toisesta kertyy.

Nousiainen on ottanut käyttöön maakunnallisen toimintamallin, jonka avulla pyritään oppilaan koulupoissaoloihin puuttumaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta opiskeluissa eteneminen ei vaarantuisi. Varhaisen puuttumisen avulla pyritään ehkäisemään pahemman kierteen syntyminen ja sitä kautta mahdollinen syrjäytymisriski.

Tämän uuden toimintamallin myötä opettaja tai luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajaan, kun poissaoloja on enemmän kuin 50 tuntia. Mikäli sen keskustelun pohjalta tulee ajatus, että oppilas saattaisi hyötyä asian lisäselvittelystä, opettaja on yhteydessä kouluterveydenhuoltoon, joka kutsuu oppilaan vanhempineen neuvotteluun. Neuvottelussa on tarkoitus käydä perheen kanssa koulunkäynnin tilanne kokonaisvaltaisesti läpi ja yhdessä etsiä ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Neuvottelussa on oppilaan, huoltajien, opettajan jaa koulukuraattorin lisäksi paikalla ainakin kouluterveydenhuollon edustus (terveydenhoitaja, lääkäri ja tarvittaessa alueen oma lastentautien erikoislääkäri).

Tämän uuden toimintamallin toivotaan antavan mahdollisuuksia puuttua yksilöllisesti oppilaan tilanteeseen ja etsiä ratkaisuja koulunkäynnin turvaamiseksi.

Ohjeita lomamatkailun varalta

Pääsääntöisesti perhematkailu tulisi suunnitella siten, että oppilas osallistuu siihen koulun loma-aikana. Periaatteessa kuitenkin oppilaalle voidaan huoltajan hakemuksesta myöntää koulusta vapaata perhelomaa varten varsinkin silloin, kun kysymyksessä on harvinainen ja ainutkertainen tilaisuus olla mukana myös koulutyön kannalta kehittävässä matka-  ja lomatilanteessa. Kouluvapaa haetaan kirjallisesti. Matkustettaessa ulkomaille, ota huomioon erilaiset viranomaisten antamat karanteenimääräykset.

Hakemus on toimitettava rehtorille/apulaisrehtorille/luokanvalvojalle/luokanopettajalle hyvissä ajoin. Huoltaja on vastuussa oppilaan opinnoista kouluvapaan aikana. Käytännössä on menetelty siten, että opettajien kanssa sovitaan opiskeltavat asiat, ja he antavat usein myös tehtäviä kouluvapaan ajaksi. Huoltaja valvoo, että tehtävät suoritetaan. Koulun toimesta annettava tukiopetus ei ole tarkoitettu lomamatkailusta aiheutuvien opiskeluvaikeuksien ja opinnoissa jälkeen jäämisen paikkaamiseksi.

 

WILMA JA YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET

Jos Wilma-tunnuksesi katoaa tai sen kanssa ilmenee ongelmia, ole yhteydessä koulusihteeri Anne-Maria Heikkilään, puh. 044 4355 315. Koulusihteerin työhuone (kanslia) löytyy koulun (Moisiontien yksikkö) ensimmäisestä kerroksesta suunnilleen opettajainhuoneen ovea vastapäätä. Oppilaat eivät saa käyttää huoltajan Wilma-tunnuksia, vaan jos haluat lähettää viestiä esimerkiksi luokanopettajallesi tai -valvojallesi, käytä omia Wilma-tunnuksiasi. 

Mikäli huoltajien yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia, niistä pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan koulusihteerille, Anne-Maria Heikkilälle, puh. 044 4355 315 tai anne-maria.heikkila@edu.nousiainen.fi. Esimerkiksi oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän, on tärkeää, että tiedot ovat ajan tasalla.

 

KiVa KOULU

Koulussamme toteutetaan KiVa Koulu –ohjelman periaatteita (Kiusaamisen Vastainen Koulu -ohjelma). Emme hyväksy kiusaamista missään muodossa, ja jokaiseen tietoomme tulleeseen tapaukseen puututaan. Vapaa-ajalla tapahtuneista kiusaamistapauksista koululla on velvollisuus ilmoittaa huoltajille, mutta varsinaista selvittelyvastuuta vapaa-ajalla tapahtuneista kiusaamisista ei ole. Yhteisistä sopimuksista kiinnipitäminen ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on tärkeää, jotta kaikilla olisi mahdollisuus turvalliseen ja hyvään opiskeluympäristöön. Siksi koulun järjestyssääntöjä ja opettajien antamia ohjeita tulee noudattaa. Toivomme, että mahdollisissa kiusaamistapauksissa huoltajat ottaisivat heti yhteyttä kouluun. KiVa Koulusta voi lukea lisää http://www.kivakoulu.fi/

 

OPPILASARVIOINTI 

Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät peruskoulun opetussuunnitelmasta.

Vuosiluokat esil.-6

Oppimistuloksia arvioidaan seuraamalla jatkuvasti oppilaan tuntityöskentelyä ja antamalla oppilaalle riittävästi palautetta osaamisestaan. Arvioinnin kohteena on myös kotitehtävistä suoriutuminen sekä erilaiset esitelmät ja projektityöt. Oppiaineen hallinnasta opettaja saa tietoa kokeiden perusteella. Kokeet arvostellaan joko sanallisesti tai numeroin ja ne viedään huoltajalle nähtäväksi. Koulussa harjoitellaan ohjatusti myös vertaisarviointia parin, ryhmän tai koko luokan kesken. Väliarviointi tullaan toteuttamaan arviointikeskustelulla oppilaan, huoltajan ja opettajan yhteistyönä marras- tammikuussa. Oppilas arvioi ensin itse omaa oppimistaan/osaamistaan, sitten opettaja ja lopuksi sovitaan erikseen aika huoltajan kanssa koululla tapahtuvalle yhteiselle arviointikeskustelulle. Arviointikeskustelu antaa vuorovaikutteista palautetta oppilaan osaamisesta.

Esiopetuksessa toteutetaan joustavaa arviointia ”viljasiilo”- mallia käyttäen. Viljasiilo on konkreettinen ja visuaalinen arviointimalli, jonka avulla koulun, kodin ja lapsen itsensä on helppo seurata tietojen ja taitojen karttumista. 

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus. Oppiainekohtainen arviointi on koonti lukuvuoden aikana annetuista arvioinneista. Esioppilaat saavat lukuvuoden päätteeksi osallistumistodistuksen.

Vuosiluokat 7-9

Arvioinnin tehtävänä on kannustaa oppilasta myönteisellä tavalla omien tavoitteiden asettamiseen, työskentelyn suunnitteluun ja itsearvioinnin kehittämiseen sekä mitata kunkin oppilaan oppimista. Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä palautteen antamisen oppilaille tulee aina perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat oppilaiden tiedossa. Tavoitteiden pohtiminen ja oman oppimisen edistymisen tarkastelu suhteessa tavoitteisiin on tärkeä osa myös oppilaan itsearviointitaitojen kehittämistä.

Todistusarvosanoja annettaessa huomioidaan seuraavat osa-alueet:

 • asenne, aktiivisuus, yhteistyökyky, tavoitteellisuus ja vastuullisuus 
 • työskentely ja sen tulokset
 • koe, tiedot ja taidot

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyn arvioinnissa otetaan huomioon, miten vastuullisesti ja oma-aloitteisesti oppilas työskentelee ja, miten hän toimii yhteistyössä muiden kanssa. Päättötodistuksen arvosana ei ole sama asia kuin aiempien kurssien arvosanojen keskiarvo, sillä päättöarvioinnissa arvioidaan mihin pisteeseen oppilaan taidot ovat kehittyneet suhteessa päättöarvioinnin kriteereihin.

Hylätty arvosana pitää uusia. Oppilaan velvollisuus on sopia uusintapäivästä hylätyn arvosanan antaneen opettajan kanssa. Todistukseen ei saa jäädä nelosia. Ehtolaiskuulustelu järjestetään kesäkuussa. Ehtolaispäivä on 10.6. 2021. Kuulusteluun ei järjestetä kuljetusta. Hyväksyttyjä arvosanoja oppilas voi yrittää korottaa vasta päättötodistuksen saamisen jälkeen.

 

VAHINKOJEN KORVAAMINEN, KOULUTAPATURMAT JA ENSIAPU 

Oppilaalle saattaa koulussa tai koulumatkalla sattua tapaturma. Nousiaisten kunnalla on tapaturmavakuutus. Lääkärihoitoa vaativista tapaturmista tehdään koulussa tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön (If). Ensiavun oppilas saa koulussa tai Maskun terveyskeskuksessa. Jatkohoitoon lähettämisestä vastaa terveyskeskus, joten terveyskeskuksen ulkopuoliseen hoitoon ei tule omatoimisesti hakeutua. Kiireellisissä tapauksissa pyritään koulun toimesta ottamaan mahdollisimman pian yhteys huoltajaan. 

Opetustoimi ei korvaa koulusta mahdollisesti anastettuja, vahingoittuneita tai ilkivallan kohteeksi joutuneita asusteita tai tavaroita  – kuten kännyköitä – eikä kadonnutta rahaa. Koulussa ei yleensä tarvita rahaa, mutta jos sitä oppilaalle annetaan, huoltajien on syytä kehottaa pitämään se koko ajan mukana. Rahat ja arvotavaran voi myös tuoda koulupäivän ajaksi kassakaappiin, jos oppilaan on jostain syystä koulupäivän ajan pidettävä niitä mukanaan.

 Koulun rakenteita ja kalustoa tahallaan tai omalla välinpitämättömyydellään rikkova oppilas on lain mukaan korvausvelvollinen. Oppilas on velvollinen korvaamaan myös kadottamansa tai turmelemansa oppikirjan.

TUKIOPETUS JA TUKITUNNIT

Tukiopetus on yksilöllisenä tai pienryhmissä (2-5 oppilasta) järjestettävää lisäopetusta, jonka avulla oppilasta pyritään auttamaan silloin,  kun hänellä ilmenee tilapäisiä vaikeuksia oppiaineen perustavoitteiden saavuttamisessa. 

Tarve tukiopetukseen voi syntyä esimerkiksi sairauden aiheuttamasta poissaolosta tai vaikeuksista jossakin oppiaineessa. Pyyntö tukiopetuksen järjestämiseksi voi tulla oppilaalta itseltään, huoltajalta tai opettajalta. Jotta tukiopetuksesta olisi mahdollisimman suuri hyöty, tukiopetukseen on hakeuduttava heti, kun opiskeluvaikeuksia alkaa ilmetä. Mitä aikaisemmin oppilas hakeutuu tukiopetukseen, sitä enemmän siitä on apua. Jos opettaja määrää oppilaan tukiopetukseen, tukiopetus ei ole tällöin vapaaehtoista, vaan osa oppilaan oppivelvollisuutta. Tukiopetusta ei järjestetä, jos oppilas on ollut poissa koulusta lomamatkan vuoksi.

Tukiopetusta voi antaa luokan-, aineenopettaja tai erityisopettaja. Yleensä tukiopetustunnit pidetään ennen koulun alkamista tai heti koulupäivän jälkeen. Varsinaisen kouluajan ulkopuolella annettavaan tukiopetukseen ei järjestetä erikseen koulukyyditystä.

Koulussamme tarjotaan tänä lukuvuonna joka viikko kaksi tukituntia 7.-9. -luokkalaisille.Tukitunnit ovat maanantaisin ja torstaisin klo 8-9. Maanantain tukitunti painottuu matemaattisiin aineisiin ja torstain tukitunti kieliin, mutta molempina päivinä tukitunteihin voi osallistua myös muiden oppiaineiden tiimoilta. Tukitunnille voi tulla ilman erillistä ilmoittautumista, mutta tunnista saa enemmän irti, jos siitä on käynyt keskustelemassa jo etukäteen tukituntia pitävän opettajan kanssa. Tukitunnilla voi käydä myös jatkuvasti. 

Maanantain tukitunnin vetäjinä toimivat vuorotellen matemaattisten aineiden opettajat Kaisa Viljanen, Antti Aro-Heinilä ja Martti Montonen, ja torstain tukituntia pitää erityisopettaja / englannin ja ruotsin opettaja Eeva Makkonen. Tukitunnit alkavat viikolla 35, eli 30.8. alkaen. Tukitunnit pidetään luokassa 11 (pieni luokka rehtoreiden huoneiden vieressä).

 

ERITYISOPETUS

Erityisopetuksessa toteutetaan ns. kolmiportaisen tuen mallia. 

Oppilaalla on peruskoulussa mahdollisuus osallistua osa- tai kokoaikaiseen erityisopetukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilas opiskelee oppitunteja pienryhmässä. Pienryhmäopetus on yksi koulun omista tukitoimista oppilaan auttamiseksi. Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla pyritään tukemaan oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, hänen opiskelumotivaatiotaan ja itsetuntoaan.

Henrikin yhtenäiskoulun osa-aikainen erityisopetus painottuu lähinnä seuraaviin asioihin:

 

 • oppimisvaikeuksien voittamiseen 
 • opiskelumotivaation vahvistamiseen 
 • työrauhaongelmien ehkäisemiseen 

Pienryhmässä opiskellaan samoja oppisisältöjä kuin omassa luokassakin, mutta erilaisin menetelmin. Pienryhmäopiskelussa opiskellaan usein myös painopistealueittain oppilaan henkilökohtaisen tavoitetason mukaisesti. Oppilas tulee pienryhmään etukäteen sovitulta tunnilta, ja huoltajia informoidaan asiasta. Erityisopettaja voi työskennellä myös luokassa samanaikaisopettajana. Aloite osa-aikaiseen erityisopetukseen voi tulla opettajilta, oppilaan huoltajilta tai oppilaalta itseltään. 

Henrikin yhtenäiskoulussa toimii lisäksi kuusi luokkamuotoista erityisopetuksen pienryhmää. Opiskelu luokkamuotoisessa pienryhmässä perustuu erityisen tuen päätökseen ja oppilaat opiskelevat henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. Erityisen tuen päätös tarkistetaan vähintään 2. ja 6. luokkien jälkeen.

 

TERVEYDENHOITO 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tulee myös osallistua erityistä tukea vaativien oppilaiden hoitoon, ja osallistua koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä koulujen työolojen ja turvallisuuden valvontaan ja parantamiseen. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa.

Oppilaille tehdään joka lukukaudella terveystarkastus. Aika terveystarkastukseen tulee kirjeitse tai Wilman kautta 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastus on laaja, sisältäen myös lääkärin tarkastuksen.Mopokorttiin ei enää tarvita lääkärintodistusta perusterveeltä nuorelta. 

Kouluterveydenhoitaja

 • Leena Puisto puh. 044 4357 511, puhelinaika 12.30-13
 • Terveydenhoitaja paikalla

o ma-to 8-15 lukio ja pe 8-13

o avovastaanotto on joka päivä 12-13

o lisäksi ke ja pe terveydenhoitaja Miriam Kuronen tekee terveystarkastuksia

Koululääkäri

 • Terveydenhoitaja antaa laajojen terveystarkastusten lääkäriajat. Muuten lääkäriaika varataan terveyskeskuksesta, puh 02 4477 500.

Kouluterveydenhuollon fysioterapeutti

 • Oppilaat voivat tulla lääkärin tai kouluterveydenhoitajan lähetteellä vastaanotolle Maskun terveysasemalle.  Alle 18-vuotiaille ohjaus on maksutonta.

 

SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO 

Oppilaat kutsutaan tarkastukseen yksilöllisen tarpeen mukaan joko suuhygienistille tai hammaslääkärille. Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä alakoululaisille jaetaan kotiin vietäväksi selvitys lapsen suun terveydestä sekä kotihoito-ohjeet. Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Peruuttamaton poisjäänti on maksullinen 15 vuotta täyttäneille.

Sairauden tai muun esteen sattuessa tulisi hammashoitoaika peruuttaa mahdollisimman pian ajanvarausnumeroon.

Pitkäaikaissairauksista, lääkityksistä yms. tiedottaminen hammashoitolaan on tärkeää. (esim. astma, diabetes, reuma). Jos lapsen kehitystaso ei mahdollista itsenäistä kulkemista hammashoitolaan, on tärkeää, että lapsen huoltaja on läsnä hammashoitokäynnillä. Huoltajan läsnäolo vastaanotolla helpottaa lapsen suun terveyteen vaikuttavien eri asioiden huomioimisen. Oppilaan huoltaja voi olla puhelimitse yhteydessä hammashoitolaan, mikäli ilmenee suun terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä.

Kiireellinen hoito

Hammastapaturman sattuessa on otettava yhteyttä hammashoitolaan lisäohjeiden saamiseksi. Särkytapaukset ja ensiapuluonteinen hoito pyritään suorittamaan Akselin hammashoitoloissa päivystysajoilla arkisin klo 8.00-16.00, ajanvaraus puh.02 4477 700.

Muina aikoina päivystys tapahtuu Turussa yhteispäivystyksessä. Päivystykseen hakeudutaan tekemällä ajanvaraus puhelimella samana päivänä arkisin klo 16.00–18.00 ja lauantaisin, sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 9.00–11.00. Ajanvarauspuhelin 02 3131 564. Muina aikoina virka-ajan ulkopuolella saa äkillisiin vaivoihin neuvontaa ja hoitoonohjausta T-sairaalan päivystyksen puhelinneuvonnasta 02 313 8800.

Oikomishoito

Oppilaat joilla todetaan oikomishoidon tarvetta, kutsutaan oikojalle. Oikomishoito tapahtuu Mynämäen hammashoitolassa. Kuljetus tapahtuu huoltajien toimesta. Huoltajilta pyydetään kirjallinen sitoumus hoitoon ennen oikomishoidon aloitusta.

Erikoishoito

Erikoishoidot kuten vaikeampien tapaturmien hoito ja suukirurgisten tapausten hoito annetaan TYKS:n hammas- ja suusairauksien poliklinikalla terveyskeskushammaslääkärin lähetteellä. Hoidosta peritään poliklinikkamaksu/käyntikerta.

Yhteystiedot

Ajanvaraukset ja yhteydenotot kaikkiin Akselin alueen hammashoitoloihin:

ma – pe klo 8.00-15.30, puh.02 4477 700. Säryt mielellään klo 8 – 10.00, muu ajanvaraus klo 10 jälkeen.

 

OPPILASHUOLTO

Opiskeluhuoltoon kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen ja tarvittaessa yksittäisen oppilaan hyvinvoinnista huolehtiminen.

Koko kouluyhteisön hyvinvoinnista vastaa Henrikin yhtenäiskoulun koulukohtainen hyvinvointiryhmä. Ryhmään kuuluvat koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, rehtori, apulaisrehtori, oppilaanohjaaja, vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan edustajat sekä  tarvittaessa vierailevia asiantuntijoita. Ryhmän kutsuu koolle koulun rehtori, joka johtaa koulukohtaisen hyvinvointiryhmän työtä.

Ryhmä linjaa koulun painopistealueet hyvinvoinnin kehittämisessä. Koko kouluyhteisön hyvinvointia voidaan edistää mm. lisäämällä fyysistä aktiivisuutta koulupäivään (tunti liikuntaa jokaiselle oppilaalle jokaisena koulupäivänä) , parantamalla koulun ja kouluympäristön fyysistä turvallisuutta, tehostamalla tiedonkulkua eri toimialojen välillä, verkostoitumalla, luomalla paremmat edellytykset oppilaiden hyvinvointia tukevien ihmisten yhteistyölle sekä kiinnittämällä huomiota ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja toisten huomioon ottamiseen koulupäivän aikana. Hyvinvointiryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kolme kertaa lukukaudessa. Ryhmän kokoontumisista laaditaan muistio, joka toimitetaan hyvinvointiryhmän jäsenille. Hyvinvointiryhmään voi olla yhteydessä rehtorin kautta.  

Mikäli yksittäinen oppilas tarvitsee oppilashuoltoa koulunkäyntinsä tueksi, kootaan häntä varten tapauskohtaisesti yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä. Yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän koolle kutsumisesta vastaa se työntekijä, jonka työtehtäviin asian hoitaminen kuuluu. Se voi olla esimerkiksi opettaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi tai kuraattori. Ryhmän kokoontumiselle tulee olla oppilaan suostumus. Oppilaan suostumusta opiskeluhuollollisen asian käsittelyyn kysytään kirjallisesti sitä varten laaditulla lomakkeella. 

Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä on salassapitovelvollinen, eikä se kerro käsittelemistään asioista ryhmän ulkopuolelle. Aloite yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän koollekutsumiseksi voi tulla oppilaalta, huoltajalta, koulun henkilökunnalta tai opiskeluhuollon työntekijältä.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuus päästä henkilökohtaisesti keskustelemaan opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun tai oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas tai opiskelija on sitä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.

Koulukuraattori 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityön asiantuntija, jonka työn tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kehityksen, koulunkäynnin ja elämänhallinnan tukeminen.  Työ on ennaltaehkäisevää yksilöllistä ja yhteisöllistä oppilashuoltotyötä. Keskeistä on konsultoiva työote ja tiivis yhteistyö opettajien ja huoltajien kanssa oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi.

 Koulukuraattori

– selvittää oppilaan elämän ja koulunkäynnin tilannetta perhe-, yksilö- sekä kouluyhteisön tasolla

– tukee oppilaiden arjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita

– edistää oppilaiden ja oppilasryhmien sosiaalisten suhteiden syntymistä

– osallistuu tarvittaessa oppilaan yksilöllisten opetusjärjestelyjen selvittelyyn yhteistyössä opettajien kanssa

– konsultoi opettajia arjen ongelmatilanteissa esim. yksittäisen oppilaan hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa tai ryhmätilanteiden selvittämisessä

– ohjaa oppilaan ja hänen perheensä koulun ulkopuolisiin palveluihin sekä tekee verkostotyötä

– osallistuu kouluyhteisön kehittämistyöhön

 Ota yhteyttä, jos olet huolissasi lapsen koulunkäynnistä, poissaoloista, käytöspulmista, päihteiden käytöstä, kaverisuhteista, vapaa-ajan haasteista tai perhetilanteiden muutoksista.

 Koulukuraattori on tavattavissa koulullamme ma-ti ja to-pe.

Koulukuraattorina toimii Kirsi Rosten ja hänet tavoittaa puh. 044 435 7839, Wilman kautta tai sähköpostitse kirsi.rosten@soteakseli.fi.

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn keskeisiä alueita ovat lasten ja nuorten oppimiseen, opiskeluun ja koulunkäyntiin, tunne-elämään, sosiaaliseen kehitykseen sekä mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Koulupsykologin käyttämiä työmuotoja ovat esimerkiksi yksilömuotoiset lyhyehköt tukikeskustelujaksot, yhteistyö vanhempien, opettajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa konsultoivalla työotteella, sekä oppimis- ja kouluvaikeuksien yksilötutkimukset ja tukitoimien suunnittelu yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa kaikilla tuen tasoilla. Koulupsykologi työskentelee lisäksi luokkien ja erilaisten ryhmien kanssa sekä on mukana opiskeluhuoltoryhmien toiminnassa. 

Koulupsykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia, eikä niihin tarvita lähetettä. Aloitteen ajan varaamiseksi voi tehdä esim. oppilas itse, huoltaja, opettaja, koulukuraattori tai terveydenhoitaja. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan/opiskelijan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin. Koulupsykologin palvelut koskevat peruskoululaisten lisäksi myös esikoululaisia ja lukiolaisia. Perhe-, parisuhde- ja kasvatusasioissa sekä lapsen tunne-elämän vaikeuksissa voi ottaa yhteyttä suoraan Kasvatus- ja perheneuvonta Hermanniin (Hermannin palvelut koskevat perheitä, joissa on alle 13-vuotiaita lapsia). Aikuisasiakkaita vastaanottaa Akselin alueella psykiatrinen sairaanhoitaja. 

Nousiaisten alueen koulupsykologina toimii Liisa Saarinen. Häneen voi ottaa yhteyttä Wilman kautta tai puhelimitse numeroon 044 435 7703 (puhelinaika ma-to klo 12.00-12.30). Ajanvaraukset on hyvä tehdä etukäteen. Koulupsykologin päätyöpiste sijaitsee Henrikin yhtenäiskoulun Moisiontien yksikössä, mutta psykologi käy oppilastapaamisissa ja muihin oppilasasioihin liittyen myös alakouluissa.

Huolihuoltaja

Huolihuoltajan tehtävänä on olla mahdollisimman matalalla kynnyksellä oppilaan ja perheen tukena, mikäli koulunkäynnissä ilmenee vaikeuksia. Tuki on luonteeltaan keskustelevaa ja epämuodollista. Huolihuoltajana toimii Salla Tuomikannas ja hän ottaa suoraan yhteyttä oppilaaseen/huoltajaan, mikäli huolta ilmenee.

 

OPPILAANOHJAUS

Oppilaanohjaaja tukee ja ohjaa oppilaita koulutyössä ja jatko-opintojen valinnassa. Oppilaanohjaaja seuraa oppilaan opintojen edistymistä ja auttaa tarvittaessa tukiopetuksen järjestämisessä. Ohjauksen tehtäviin kuuluu myös työelämään perehdyttäminen ja työelämäjaksojen organisointi. Oppilas voi tulla keskustelemaan oppilaanohjaajan kanssa missä tahansa koulutyöhön ja jatko-opintoihin liittyvässä asiassa. Ohjauksen avulla pyritään tukemaan oppilaiden itsenäistymistä ja tasapainoisen persoonallisuuden kehittymistä. Oppilaanohjaaja Marjo Kiurun tavoittaa numerosta 044 4355 314.      

 

KOULURUOKAILU    

Ruokahuoltopäällikkönä toimii Sinikka Honkavaara (044 4355440). Erikoisruokavaliota noudattaville valmistetaan omat ateriat. Erityisruokavalioista on täytettävä uusi lomake keittiötä varten jokaisen lukuvuoden alussa. Oppilailla on Moisiontien yksikössä mahdollisuus maksulliseen välipalaan viimeisellä välitunnilla. Kansliasta saa ostaa 7 € maksavan lipukkeen, joka oikeuttaa 5 välipalaan.

 

KOULUKULJETUS       

Koulukuljetukseen ovat oikeutettuja ne oppilaat, joiden koulumatkan pituus on yli 5 km. Esioppilailla on oikeus koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli 2 km, ja he eivät osallistu päivähoitoon. Linja-autolla kuljetettavat saavat kuljetuskortin, joka on aina pidettävä mukana ja säilytettävä huolellisesti, koska se on esitettävä matkan alkaessa. Kortti on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle. Kortittoman on syytä varautua koulumatkansa maksamiseen. Osa koululaiskuljetuksista hoidetaan taksilla. Lisätietoja koulukuljetuksista saa koulun, puh 044-4355 315 ja koulutoimiston, puh. 044-4355 301 kanslisteilta.

 

OPPILASKUNTA JA TUKIOPPILASTOIMINTA

Koulumme kaikki oppilaat muodostavat oppilaskunnan, joka valitsee keskuudestaan syksyllä hallituksen jäsenet. Oppilaskuntatoimintaan osallistuminen antaa oppilaille mahdollisuuden osallistua koulun yhteisten asioiden hoitamiseen. Se tarjoaa tilaisuuden harjoittaa sellaisia valmiuksia, joiden kehittämiseen ei varsinaisen opiskelun yhteydessä ole mahdollista kiinnittää riittävästi huomiota. Oppilaskunta toimii sekä Koulutien että Moisiontien yksiköissä.

  Tukioppilastoiminnan keskeinen tavoite on vaikuttaa hyvien kaverisuhteiden syntymiseen ja myönteisen ilmapiirin kehittämiseen koulussa. Tukioppilaiden toiminnasta voi tiedustella lisää oppilaanohjaajalta.

 

TEKNISIIN TÖIHIN SEKÄ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSEEN LIITTYVÄ TIEDOTE

Sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä valtioneuvosto on antanut 15.6.2006 asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Asetus tuli voimaan 1.8.2006. Asetuksessa säädetään muun muassa perusopetukseen liittyvästä työstä. Asetuksen mukaan peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien oppilaat voivat iästään riippumatta opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksessa tarkoitettua vaarallista työtä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Erityistä huomiota on lisäksi kiinnitettävä siihen, että työvälineet ja suojaimet ovat oppilaille sopivat ja turvalliset käyttää. Asetus edellyttää, että perusopetuksen 7-9 vuosiluokan oppilaan huoltajalle ilmoitetaan etukäteen vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista. Vaarallinen työ on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (128/2002) esimerkkiluettelossa. Esimerkkiluettelossa vaarallinen työ on luokiteltu mekaanisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin, sähköisiin ja biologisiin vaaratekijöihin sekä ruumiilliseen liikarasitukseen. Huomatkaa, että suojavaatteista huolimatta fysiikan ja kemian tunneilla vaatteisiin voi tulla jälkiä. Jos oppilas ei pysty noudattamaan opettajan ohjeita ja laiminlyö toistuvasti työsuojeluohjeita, hän ei tee harjoitustöitä, vaan ne korvataan kirjallisilla töillä.

Perusopetuksen 7-9 vuosiluokilla Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa opetuksessa esimerkiksi teknisen työn sekä fysiikan ja kemian (ja mahdollisesti myös biologian ja kuvaamataidon) käytännön harjoitustöissä käytetään vaarallista työtä koskevan asetuksen esimerkkiluettelossa mainittuja mekaanisia koneita, laitteita ja työvälineitä kuten vannesahaa, oiko- ja tasohöylää, pylväsporakonetta ja kaasuhitsausvälineitä sekä kemiallisia aineita ja valmisteita kuten laimeita happoja sekä sähköisiä laitteita. 

Perusopetuksen 1-6 vuosiluokilla asetuksen mukaisten vaarallisten aineiden, koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttö on oppilailta kielletty.

 

SIIRTYMÄT KOULUPÄIVÄN AIKANA

Osa opetuksesta tapahtuu muualla kuin koulun tiloissa (mm. Nummen koulu ja Koljon urheilukenttä). Opetuksesta vastaavat opettajat jakavat omille ryhmilleen ikätason mukaisesti ohjeistuksen liittyen siirtymisiin opetustilojen välillä.

 

HENRIKIN YHTENÄISKOULUN OPETTAJAT 2021-2022

 

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.nousiainen.fi

 Aakula Auli  5A  044 4355 280  luokanopettaja
 Ahrelma Anna-Maria  4-6D  044 4355 342  erityisluokanopettaja
 Aro-Heinilä Antti  8A  044 4355 389  MA, FY, KE
 Arvio Marjo  6A  044 4355 399  luokanopettaja, AI
 Aunio Matias  8B  044 4355 394  LI, TT
 Blom Aija  EN
 Haataja Samuli  044 4355 310  apulaisrehtori
 Helevä-Launonen Päivi  044 4355 343  erityisopettaja
 Helin Jaana  4C  044 4355 347  erityisluokanopettaja
 Hovi Sanna-Maria  1A  044 4355 286  luokanopettaja
 Huppunen Eliisa  3D  044 4355 350  erityisopettaja
 Häggblom Anina  4B  044 4355 282  luokanopettaja, UE
 Jyränti Päivi  4A  044 4355 288  luokanopettaja, TT
 Jäppilä Antti  8D  044 4355 319  KS, LI
 Kallio Pauliina  3A  044 4355 321  luokanopettaja
 Kallionpää Tarja  ESIA  044 4355 345  esiluokanopettaja
 Kiuru Marjo  044 4355 348  OPO
 Koivunen Sampsa  044 4355 312  LI, TT
 Koskinen Ida  1C  044 4355 349  erityisluokanopettaja
 Korpelainen Paula  2B  044 4355 283  luokanopettaja
 Lehto Leea  9A  044 4355 323  RU, SA, EN
 Loiske Kuismapekka  9C  044 4355 387  HI, YH
 Länne Markus  8C  044 4355 324  MU, UE
 Makkonen Eeva  044 4355 388  erityisopettaja
 Mansikkamäki Riina  044 4355 365  erityisopettaja
 Martikkala Mika  7A  044 4355 506  BI, GE, KE
 Montonen Martti  044 4355 392  MA, FY, KE, ATK
 Ranne Mikko  9B  044 4355 390  KU, UE
 Samsten-Aalto Marjo  7-9F  044 4355 320  erityisluokanopettaja
 Saukkoriipi Laura  7C  044 4355 341  EN, RU
 Seppälä Marika  ESIA  044 4355 346  esiluokanopettaja
 Suna-Keula Päivi  1B  044 4355 281  luokanopettaja
 Suominen Tapio  7-9E  044 4355 316  erityisopettaja
 Tammi Pekka  6B  044 4355 289  luokanopettaja
 Teuri Sami  3B  044 4233 313  luokanopettaja
 Tuomi-Cook Marika  044 4355 328  EN
 Valtola Elina  7B  044 4355 395  AI
 Varvio Ulla  7D  044 4355 322  KO, TT
 Viljanen Jasmine  2A  044 4355 285  luokanopettaja
 Viljanen Jukka  5B  044 4355 287  luokanopettaja
 Viljanen Kaisa  044 4355 396  FY, KE, MA
 Ylitalo Kaisa  044 4355 391  AI