Lakisääteinen ilmoituskanava

Ilmoita väärinkäytöksestä

 

Tausta

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta tuli voimaan 1.1.2023. Kysymys on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937), eli ns. whistleblower-direktiivin täytäntöönpanosta. Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Kaikkien vähintään 50 henkilöä työllistävien organisaatioiden, kuntien ja kuntayhtymien tulee perustaa sisäisen ilmoituskanavan viimeistään 1.4.2023 mennessä.

 

Väärinkäytösepäily Nousiaisten kunnan toiminnasta

Nousiaisten kunnalla on ilmoituskanava, jonka kautta ilmoituksen epäillystä väärinkäytöksestä voi tehdä nimettömänä tai yhteystiedot jättäen. Ilmoituskanava on tarkoitettu sekä kunnan työntekijöille että muille henkilöille. Nimellä ilmoittaminen edistää asian selvittämistä ja turvaa osaltaan myös ilmoituksen kohteen oikeusturvaa.

Väärinkäytös voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikollisia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kunnan palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

 

Näistä asioista ilmiantokanavalle voi ilmoittaa

Ilmoittajalla tulee olla ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tällainen tieto kuuluu lain piiriin.

Lain piirin kuuluvia asioita ovat mm.

 • Julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja
 • Finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • Tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • Liikenneturvallisuus
 • Ympäristönsuojelu
 • Säteily- ja ydinturvallisuus
 • Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi
 • Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys
 • Kuluttajansuoja
 • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

Epäillyn teon tai laiminlyönnin

 • tulee olla säädetty rangaistavaksi tai
 • voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus tai
 • voi vakavasti vaarantaa lain yleisen edun mukaiset tavoitteet


Ilmoituskanavan ja palautekanavan ero

Ilmoituskanava ei ole tarkoitettu yleiseksi palautekanavaksi, vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten. Palautteet ja asiakaspalautteet voi jättää Nousiaisten kunnan palautepalveluun.

 

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus tehdään tästä linkistä aukeavalla lomakkeella. Ilmoitus tehdään nimettömänä tai yhteystiedot jättäen. Tieto ilmoittajasta ja ilmoituksen kohteesta ovat salassa pidettäviä. Suullinen ilmoitus annetaan henkilökohtaisessa tapaamisessa, josta laaditaan pöytäkirja. Tapaamisaika ja -paikka sovitaan tarkoituksenmukaisesti. Ilmoituksen vastaanottajalla on salassapitovelvollisuus ilmoituksen tekijästä. Pöytäkirja tallennetaan ilmoittajan suostumuksella. Ilmoitus on oltava mahdollisimman yksityiskohtainen.

 

Ilmoitusten käsittely

Ilmoitukset käsittelee käsittelyryhmä, johon kuuluvat ilmoitusten käsittelijöinä hallintosihteeri, asianhallintasihteeri ja kirjanpitäjä. Käsittelyryhmä ottaa ilmoitukset vastaan ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Käsittelyryhmä voi jättää ilmoituksen käsittelemättä, jos

 • ilmoitus ei kuulu ilmoituskanavassa käsiteltäviin asioihin
 • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
 • ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoa, jotta asian käsittely on mahdollista eikä ilmoittaja ole täydentänyt ilmoitustaan pyynnöstä huolimatta
 • asia on jo ratkaistu
 • ilmoitus koskee henkilökohtaisia tietoja tai ominaisuuksia.

Toimenpiteet vaihtelevat väärinkäytösepäilyn vakavuuden mukaan. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi. Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Vääriä tietoja tahallaan ilmoittava voi joutua rikosoikeudelliseen ja vahingonkorvausvastuuseen. Poliisilla on mahdollisuus saada tietoonsa ilmoittajan teletunnistetiedot, vaikka ilmoitus on jätetty anonyymisti.

Ilmoittajalle ilmoitetaan kolmen kuukauden kuluessa, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

 

Oikeuskanslerinvirasto / keskitetty ulkoinen ilmoituskanava

Organisaatiossa havaitusta väärinkäytöksestä ilmoitus tehdään ensisijaisesti kyseisen organisaation sisäiseen ilmoituskanavaan. Ilmoitus on mahdollista tehdä tietyissä tapauksissa myös oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tai suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle. Tarkemmat lisätiedot keskitetystä ulkoisesta ilmoituskanavasta löytyvät oikeuskanslerinviraston sivuilta.

 

Nousiaisten kunnan raportointi oikeuskanslerinvirastolle

Nousiaisten kunta antaa vuosittain raportin oikeuskanslerinvirastoon. Raportissa ilmoitetaan:

 • ilmoitusten perusteella tehdyt ratkaisut
 • rikkomisten perusteella takaisin perittyjen varojen määrä
 • arvio rikkomisten aiheuttamasta taloudellisen vahingon määrästä.

Raportointi on tilastollista raportointia, joka sisältää

 • lain soveltamisalaan kuuluvien ilmoitusten määrät
 • toimivaltaisten viranomaisten tekemien päätösten lukumäärät
 • poliisille tai syyttäjälle ilmoitusten perusteella siirrettyjen asioiden lukumäärät
 • tuomioistuimille lähetettyjen asioiden lukumäärät ja tuomioistuinten tekemien päätösten lukumäärät
 • rikkomisten perusteella takaisin perittyjen varojen määrät sekä
 • arviot rikkomisten yhteensä aiheuttamista taloudellista vahingoista.