Kaavoitus ja paikkatieto

Tässä osiossa esitellään kunnan karttoja sekä kaavoitusta.

Kaavoituksella (maankäytön suunnittelulla) ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Kunnat voivat myös laatia yhteisen yleiskaavan. Pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle laadittavaa asemakaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi.

Maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista. Ne voivat ohjata myös suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Maakunnan liitto laatii ja hyväksyy maakuntakaavan. Kunnat laativat ja hyväksyvät yleis- ja asemakaavat.

Nousiaisten kunnassa kaavoituksesta vastaa kunnanhallitus. Kunnassa ei ole omaa varsinaista kaavoittajaa, vaan kaavoitukseen liittyvien asioiden valmistelun päävastuu on kunnanjohtajalla. Lisätietoja kunnan kaavatilanteesta saa myös rakennustarkastajalta tai tekniseltä johtajalta.

 

Ajankohtaista: Kunnanhallitus 23.4. esittää valtuustolle kunnantalon tontin asemakaavamuutoksen hyväksymistä

Nousiaisten kunnanhallitus on kokouksessaan 23.4.2019 § 113 käsitellyt kunnantalon tontin asemakaavamuutoksen hyväksymistä ja päättänyt esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kunnantalon tontin asemakaavamuutoksen. Kunnanhallituksen päätökseen ja sen liitteisiin pääset tämän linkin kautta.

 

Ajankohtaista: Kuulutus 11.3.2019 koskien kunnantalon tontin asemakaavamuutosta KAAVAEHDOTUS

Nousiaisten kunnanhallitus on tehnyt 4.3.2019 § 52 päätöksen koskien kunnantalon tontin asemakaavamuutosta. Kunnanhallitus on päättänyt asettaa kaavaehdotuksen yleisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi.

Nähtäville asettaminen tapahtuu 30 päivän ajaksi ajalle 11.3.-10.4.2019, jo¬na aikana osallisilla ja kunnan jäsenillä on MRA:n 30 §:n mukaisesti mahdollisuus esittää näistä mielipiteitä. Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan Nousiaisten kunnanvirastoon (Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen) tai nousiaisten.kunta@nousiainen.fi 10.4.2019 mennessä viitetekstillä ”Kunnantalon asemakaavamuutos”.

Asemakaavan vireille tulosta ja valmisteluaineiston nähtävillä pidosta ilmoitetaan Vakka-Suomen Sanomissa sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet -sivuilla. Lisäksi kunnanhallitus on päättänyt pyytää kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, maakuntamuseolta sekä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta.

Lisätietoja asiasta antavat: kunnanjohtaja Teemu Heinonen, puh. 044 4355 555, teemu.heinonen@nousiainen.fi ja Nosto Consulting Oy:n konsultti Pasi Lappalainen, puh. 040 085 8101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi.

Kaava-aineisto nähtävillä Nousiaisten kirjaston kunnan toimipisteessä (os. Moisiontie 17) sekä kunnan internet-sivuilla (kuulutukset).

Kaavaehdotuksen aineisto

Kaavakartta_Kunnantalon_tontin_AKM_Ehdotus_26.2.2019
Selostus_Kunnantalon_tontin_AKM_Ehdotus_26.2.2019
Selostus_Liite_1_Asemakaavan_seurantalomake-2
Selostus_Liite_2_OAS
Selostus_Liite_3_Kaavakartta_ja_kaavamaaraykset
Selostus_Liite_4_Liikennejarjestelyiden_yleissuunnitelma
Selostus_Liite_5_Lausunnot_kaavaluonnoksesta
Selostus_Liite_6_Vastine_luonnoksesta_saatuihin_lausuntoihin
Selostus_Liite_7_Liikuntahallin_julkisivukuvat

Kunnanhallitus 11.3.2019

 

Kuulutus 7.1.2019 koskien kunnantalon tontin asemakaavamuutosta

Nousiaisten kunnanhallitus on tehnyt 27.12.2018 § 333 päätöksen koskien kunnantalon tontin asemakaavamuutosta. Kunnanhallitus on päättänyt ilmoittaa asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville kaava-ehdotuksen valmistumiseen asti ja päättänyt asettaa asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi.
Nähtäville asettaminen tapahtuu 30 päivän ajaksi ajalle 8.1.-7.2.2019, jona aikana osallisilla ja kunnan jäsenillä on MRA:n 30 §:n mukaisesti mahdollisuus esittää näistä mielipiteitä. Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan Nousiaisten kunnanvirastoon (Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen) tai nousiaisten.kunta@nousiainen.fi 7.2.2019 mennessä viitetekstillä ”Kunnantalon asemakaavamuutos”.

Asemakaavan vireille tulosta ja valmisteluaineiston nähtävillä pidosta ilmoitetaan Vakka-Suomen Sanomissa sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet -sivuilla. Lisäksi kunnanhallitus on päättänyt pyytää kaavaluonnoksesta viranomaislausunnot ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, maakuntamuseolta sekä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta.
Lisätietoja asiasta antavat: kunnanjohtaja Teemu Heinonen, puh. 044 4355 555, teemu.heinonen@nousiainen.fi ja Nosto Consulting Oy:n konsultti Pasi Lappalainen, puh. 040 085 8101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi.

Kaava-aineisto nähtävillä Nousiaisten kirjaston kunnan toimipisteessä (os. Moisiontie 17) sekä kunnan internet-sivuilla (kuulutukset).

Kunnanhallitus 7.1.2019