Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Terveydenhuoltolaissa terveyden edistäminen määritellään toiminnaksi, jonka tavoitteena on yksilön, väestön, yhteisöjen ja elinympäristön terveyden, -työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Lisäksi toiminnalla pyritään vaikuttamaan terveyden taustatekijöiden, sairauksien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien ehkäisyyn ja mielenterveyden vahvistamiseen. Toiminnalla pyritään kaventamaan väestöryhmien välisiä terveyseroja.

Kunnan on huolehdittava väestönsä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin, kuin tehtävä on kytköksissä muiden lakisääteisten tehtävien kanssa. Kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että ympäristö, jossa kuntalaiset elävät, tarjoaa mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistäviin valintoihin. Kunnalla ja hyvinvointialueella on yhteiset asukkaat ja paljon yhdyspintatyöskentelyä, joten yhteistyö kunnan ja hyvinvointialueen välillä on tärkeää. Lisäksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyötä tehdään kunnan ja kunnassa toimivien julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Kunnan tehtävät (mukaillen Kuntaliitto 2022)

Hyvinvointialueen tehtävät (mukaillen Kuntaliitto 2022)

 

Lähteet

Finlex. Terveydenhuoltolaki. 30.12.2010/1326. Terveydenhuoltolaki 1326/2010 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ® (Viitattu 4.8.2023)

Kuntaliitto. 2022. Kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävät ja yhteistyö. Kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävät ja yhteistyö_0.pptx (live.com) (Viitattu 4.8.2023)