Organisaatio

 Luottamushenkilöorganisaatio

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus ja lautakunnat.

Kunnanhallituksen toimikausi on neljä vuotta (valtuuston toimikausi). Kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä hallintojohtaja, jonka tehtävänä on tällöin muidenkin kunnanjohtajan virkatehtävien hoitaminen, ellei valtuusto ole erikseen valinnut viransijaista.

Kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Kunnanhallitukseen nimetään kaksi varapuheenjohtajaa. Lautakunta voi hyväksyä käsiteltäväkseen tulevan yksittäisen asian esittelijäksi muunkin alaisensa viranhaltijan kuin alla määrätyn esittelijän. Päävastuualueilla toimivat seuraavat lautakunnat: keskusvaalilautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

Kukin toimielin toimii osastonsa toimialueiden erityislakien mukaisena toimielimenä ja päättää näissä erityislaeissa kunnalle määrätyistä tehtävistä, ellei erikseen ole toisin säädetty. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Mikäli esittelijä ja hänen sijaisensa on estynyt tai esteellinen, toimielin valitsee tilapäisen viranhaltijaesittelijän.

 

Henkilöstöorganisaatio

Kunnanviraston päällikkönä on kunnanjohtaja. Kunnanvirasto ja toimintakokonaisuuksista vastaavat toimialat muodostavat kunnan organisaation. Toimialoja ovat hallinto-osasto, sivistysosasto ja tekninen osasto

Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kunnanjohtaja kunnanhallituksen alaisuudessa. Toimialat vastaavat palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta toimialallaan. Hallintojohtaja hallinto-osastolla, sivistysjohtaja kasvatus- ja sivistysosastolla sekä tekninen johtaja teknisellä osastolla ovat toimialan johtajia, joita kutsutaan osastopäälliköiksi. Osastopäälliköt ovat toiminnassaan suoraan vastuussa kunnanjohtajalle.

Maaseutuhallinto toimii hallinto-osaston alaisuudessa omana erillisyksikkönään yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Useammalle lautakunnalle kuuluvan asian tai epäselvän vastuunjaon ratkaisee kunnanhallitus. Useammalle osastolle kuuluvan asian ratkaisee kunnanjohtaja ja useammalle saman osaston viranhaltijalle kuuluvan asian ratkaisee ao. osastopäällikkö.

Kunnanviraston päällikkö, osastojen päälliköt sekä taloussuunnittelija muodostavat kunnanviraston johtoryhmän. Johtoryhmä työskentelee kunnan toiminta-ajatuksen ja päämäärien mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Kuvassa kunnan johtoryhmä vasemmalta oikealle: tekninen johtaja Vesa Skog, hallintojohtaja Petra Einiö, kunnanjohtaja Teemu Heinonen, taloussuunnittelija Jonna Susi ja sivistysjohtaja Pasi Isokangas.