Tarkastuslautakunta

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

  1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
  2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
  3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
  4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
  5.  valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisesta ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
  6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Edellä mainitut tarkastuslautakunnan tehtävät voidaan jakaa kolmeen tehtäväkokonaisuuteen: hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen, arviointi ja muut tehtävät.

 

Tarkastuslautakunta 2017-2021 varajäsen
pj. Lempiäinen Minna(KESK) Virtanen Jarmo (KESK)
vpj Karjalainen Jari (KOK) Kolhi Susanna (KOK)
jäsenet:
Tölli Päivi (SDP) Vahala Pirjo (SDP)
Ikävalko Markku (VAS) Palomäki Jenni (VAS)
Iivanainen Lauri (PS) Salminen Kari (PS)