Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (401/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvoitteiden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kulkuessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Nousiaisten kunnan luottamushenkilövalinnat on tehty kunnanvaltuuston kokouksessa 5.6.2017.

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Luottamushenkilöistä ilmoitusvelvollisia ovat:
– valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
– kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet,
– maankäyttö ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet (tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta)
– muiden lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:
– kunnanjohtaja
– kunnanhallituksen esittelijät
– lautakuntien esittelijät.

Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat sidonnaisuusrekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat vastaavat itse omista sidonnaisuustiedoistaan ja täyttävät omat tiedot suoraan sähköiseen muotoon. Sidonnaisuusilmoituksen pääsee tekemään sivulla olevasta Sidonnaisuudet -linkistä. Sidonnaisuuksissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava viivytyksettä.

Sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjänä kunnassa on tarkastuslautakunta.

Kuntaliitto on päivittänyt ohjeistustaan sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Päivitetty ohjeistus Liitteet -osiossa