Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (401/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvoitteiden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Nousiaisten kunnan luottamushenkilövalinnat on tehty valtuuston kokouksissa 9.8.2021 ja 16.8.2021.

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Luottamushenkilöistä ilmoitusvelvollisia ovat:
– valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
– kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet,
– maankäyttö ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet (tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta)
– muiden lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:
– kunnanjohtaja
– kunnanhallituksen esittelijät
– lautakuntien esittelijät.

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat vastaavat itse omista sidonnaisuustiedoistaan ja täyttävät omat tiedot suoraan sähköiseen muotoon. Sidonnaisuusilmoituksen pääsee tekemään sivulla olevasta Sidonnaisuudet -linkistä. Sidonnaisuuksissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava viivytyksettä.

Sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjänä kunnassa on tarkastuslautakunta.

Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta on tämän sivun Liitteet -osiossa.