Toimielimet

 Luottamushenkilöorganisaatio

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus ja lautakunnat.

Kunnanhallituksen toimikausi on valtuuston toimikausi, eli neljä vuotta. Kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä hallintojohtaja, jonka tehtävänä on tällöin muidenkin kunnanjohtajan virkatehtävien hoitaminen.

Kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Kunnanhallitukseen nimetään kaksi varapuheenjohtajaa. Lautakunta voi hyväksyä käsiteltäväkseen tulevan yksittäisen asian esittelijäksi muunkin alaisensa viranhaltijan kuin alla määrätyn esittelijän. Päävastuualueilla toimivat tällä hetkellä seuraavat lautakunnat: keskusvaalilautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

Kukin toimielin toimii osastonsa toimialueiden erityislakien mukaisena toimielimenä ja päättää näissä erityislaeissa kunnalle määrätyistä tehtävistä, ellei erikseen ole toisin säädetty. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Mikäli esittelijä ja hänen sijaisensa on estynyt tai esteellinen, toimielin valitsee tilapäisen viranhaltijaesittelijän.

Linkit toimielinten tarkempiin kokoonpanoihin sekä esityslistoihin ja pöytäkirjoihin löydät vasemmalta sivupalkista.