Varautuminen ja turvallisuus

Nousiaisten kunnalla on valmiuslakiin perustuva varautumisvelvoite. Varautumistyö on osa kunnan arjen toimintaa ja johtamista. Talousarviossa on vuosittain varauduttu mahdollisiin äkillisiin kustannuksiin häiriötilanteiden tai poikkeusolojen aikana. Erityisesti tietoturvallisuuteen ja sähkönjakeluun liittyvistä uhkatilanteissa kunnan tulee kyetä reagoimaan pikaisesti.

Yleisesti kunnan palvelujen järjestämiseen häiriö- ja poikkeusoloissa varaudutaan koko kunnan sekä osastojen omilla jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmilla, evakuointi­suunnitelmalla sekä kriisiviestintäohjeilla. Lisäksi pelastussuunnitelmat on laadittu kiinteistökohtaisesti. Käytännön arjen varautumistyössä toimenpiteitä ovat muun muassa valmiussuunnittelu, jatkuvuudenhallinta, etukäteisvalmistelut, koulutus ja valmiusharjoitukset.

Kunnan varautumistyö perustuu uhka-arvioon ja muodostettuun tilannekuvaan. Nousiaisten kunta seuraa aktiivisesti yhteiskunnallisia ilmiöitä/keskustelua, uutisointia ja muodostaa vuoropuhelulla tilannekuvaa yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Valmiutta kohotettaessa tai häiriötilanteiden aikana toimintaa johdetaan kunnan valmiusryhmässä.

 

Turvallisuussuunnittelu

Kunnan kokonaisturvallisuutta kehitetään ja hallitaan myös turvallisuussuunnittelulla. Kunnan turvallisuussuunnittelu on ennakoivaa toimintaa, jonka tavoitteena on vähentää häiriöitä, rikoksia, onnettomuuksia ja niistä johtuvia vahinkoja. Samalla pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan turvallisuuden tunnetta paikallisesti. Esimerkiksi turvallinen liikenne kunnassa on tärkeä vetovoimatekijä, joka koskettaa jokaisen arkea.

Turvallisuussuunnittelulla vähennetään riskejä ja edistetään kuntalaisten hyvinvointia. Kuntalaiset voivat osallistua turvallisuuden edistämiseen esimerkiksi ilmoittamalla huomaamistaan epäkohdista, häirinnästä tai laitevioista. Lisäksi pyydämme kuntalaisia ilmoittamaan mahdollisista epämääräisistä kulkijoista ja kunnan omaisuuteen havaitusta ilkivallasta.

 

Viestintä häiriötilanteissa

Häiriötilanteita koskevan kuntaviestinnän (Nousiaisten kunta & Nousiaisten Vesi Oy) ensisijainen viestintäkanava on kunnan verkkosivujen etusivu www.nousiainen.fi. Mikäli verkkoyhteydet eivät ole käytössä (esimerkiksi laajan pitkäkestoisen sähkökatkon vuoksi) kunta tiedottaa tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan ilmoitustauluilla seuraavissa paikoissa:

  • Kunnanviraston aula (Moisiontie 19, 21270 Nousiainen)
  • Kirjasto (Moisiontie 17, 21270 Nousiainen)
  • Muita: kunnan koulut ja päiväkodit, kaupat

Käytössä ovat myös muut, kulloisessakin tilanteessa käytettävissä olevat viestintäkanavat ja keinot, kuten esimerkiksi kouluissa Wilma-viestikanava sekä sosiaalisessa mediassa kunnan Facebook-sivusto.

Tilanteen vakavuus ja laajuus määrittävät viestintävastuun jaon kunnan sisällä (osasto/johtoryhmä), alueellisesti tai valtakunnallisesti. Tarkasteluun voivat tulla esimerkiksi neuvontapuheliminen tai -pisteiden perustaminen, henkisen avun ja tuen tarjoaminen, kuntalaisten opastaminen, evakuointi eli väestönsiirto, tiedotustilaisuudet ja julkinen sureminen (surutyö ja -liputus, muistotilaisuudet).

Kunta voi esimerkiksi kertoa omassa viestinnässään, mistä saa henkistä apua, jakaa viranomaisten tuottamaa tietoa ja ohjata ihmisiä oikean tiedon lähteille.

 

Ve­den­ja­ke­lun häi­riöt

Poikkeustilanteissa, joissa vesijohtovesi ei ole käyttökelpoista tai sen saanti on estynyt esimerkiksi mittavan sähkökatkon vuoksi, vettä jaetaan kuntalaisille seuraavissa paikoissa:

  • Nousiaisten paloasema (Mietoistenkuja 5, 21270 Nousiainen)
  • Muita: mahdollinen vedenjakelu siirrettävästä varavesisäiliöstä (jakopaikka ilmoitetaan erikseen)

Jakelun aikataulusta tiedotetaan kunnan verkkosivulla. Veden noutoa varten kotona on hyvä olla riittävän iso, kannellinen vesiastia.

 

Kun­nan kump­pa­nit häi­riö­ti­lan­teis­sa

Häiriötilanteissa kunnan tärkeimpiä kumppaneita ovat Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha), Varsinais-Suomen pelastuslaitos, ylikunnallisista palveluista vastaavat seudulliset osakeyhtiöt ja naapurikunnat. Tukeudumme myös 3. sektorin ja vapaaehtoisten tarjoamaan apuun.