Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Kunnan tehtäviin kuuluu kunnassa asuvan väestön elinolojen, hyvinvoinnin, terveyden ja niihin vaikuttavien tekijöiden seuranta sekä alueittain että väestöryhmittäin. Strategisessa suunnittelussaan kunnan on asetettava tavoitteet sekä tavoitteiden toteutukselle toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kunnassa on myös laadittava valtuustolle valtuustokausittainen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus väestön terveyden- ja hyvinvoinnintilasta. Hyvinvointisuunnitelmassa kuvataan tavoitteita ja toimenpiteitä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi valtuustokauden aikana.

Vuosiraportti

Kunnan on raportoitava valtuustolle vuosittain väestön hyvinvoinnin- ja terveydentilasta sekä tehdyistä toimista kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Tietoa nousiaislaisten hyvinvoinnin- ja terveydentilasta

Hyvinvointi- ja terveystietoa tuotetaan, kerätään ja kootaan erilaisista tilastoista, kyselyistä ja palautekanavista. Näiden tietojen perusteella suunnitellaan toimia terveyserojen kaventamiseksi ja nousiaislaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tietoa saadaan esimerkiksi seuraavista lähteistä:

Sotkanet.fi

Kouluterveyskysely (THL)

TEA-viisari (THL)