Esi- ja perusopetus

Esiopetus

Kunnalla on velvollisuus järjestää esiopetusta, ja lapsella on oikeus osallistua kunnan järjestämään esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista eli 6-vuotiaana. Pidennettyyn oppivelvollisuuteen siirretyllä lapsella on oikeus kunnan järjestämään esiopetukseen jo 5-vuotiaana.

Perusopetuslain 26 a § mukaan lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kunta ohjeistaa esiopetukseen ilmoittautumisesta sen vuoden alussa, jona lapsi täyttää 6 vuotta. Periaatteena on, että esiopetukseen ilmoitetut lapset osallistuvat esiopetukseen säännöllisesti, jotta esiopetukselle asetetut tavoitteet voivat toteutua. Huoltaja ilmoittaa lapsensa esiopetukseen. Mikäli lapsi ei osallistu kunnan järjestämään esiopetukseen, huoltaja ilmoittaa kunnalle, miten lapsen esiopetus järjestetään.

Nousiaisissa esiopetusta annetaan alakouluissa toimivissa esiopetusryhmissä. Pidennettyyn oppivelvollisuuteen siirrettyjen lasten esiopetus annetaan ensimmäisenä esiopetusvuotena (5-vuotiaana) Päiväkoti Nuppulassa ja toisena esiopetusvuonna (6-vuotiaana) koulun ryhmässä.

Perusopetuslain 6 § velvoittaa esiopetusta järjestävän kunnan huomioimaan, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta (päivähoitopalvelua). Esiopetusikäisten täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään Kirkonpiirin koulussa ja Henrikin yhtenäiskoulussa. Mikäli lapsi tarvitsee vuorohoitoa klo 17.00 – 6.15 välisenä aikana, täydentävä varhaiskasvatus järjestetään Päiväkoti Nuppulassa. Esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä huoltaja ilmoittaa myös lapsen päivähoitotarpeesta, ja voi tässä yhteydessä myös esittää toiveen esiopetuspaikasta.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää esiopetuksen järjestämisestä (esiopetuspaikoista). Sivistysjohtaja tekee päätöksen lasten ottamisesta esiopetukseen – em. ryhmiin. Varhaiskasvatusjohtaja päättää esiopetusikäisten varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

Perusopetus

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi oppivelvollisuus voi alkaa jo vuotta aiemmin. Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Kunnan tulee osoittaa jokaiselle oppilaalle opiskelupaikka.

Nousiaisten kunta muodostaa yhden oppilaaksi ottoalueen. Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää yleisesti opetuksen järjestämisestä kunnassa. Yksittäisen oppilaan lähikoulun määrää sivistysjohtaja edellä mainittuihin linjauksiin perustuen.

Erillisten sopimusten perusteella kunta myös tarvittaessa ostaa perusopetuspalvelua muilta opetuksen järjestäjiltä.