Esi- ja perusopetus

Esiopetus

Kunnalla on velvollisuus järjestää esiopetusta, ja lapsella on oikeus osallistua kunnan järjestämään esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista eli 6-vuotiaana. Pidennettyyn oppivelvollisuuteen siirretyllä lapsella on oikeus esiopetukseen jo 5-vuotiaana.

Perusopetuslain 26 a § mukaan lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Periaatteena on, että esiopetukseen ilmoitetut lapset osallistuvat esiopetukseen säännöllisesti, jotta esiopetukselle asetetut tavoitteet voivat toteutua.

Kunta ilmoittaa esiopetukseen ilmoittautumisesta sen vuoden alussa, jona lapsi täyttää 6 vuotta, jotta huoltaja voi hakea lapselle esiopetuspaikkaa. Huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa esiopetukseen. Mikäli huoltaja ei ilmoita lasta esiopetukseen, hänen tulee huolehtia, että lapsi osallistuu muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan.

Nousiaisissa esiopetusta annetaan alakoulujen alaisuudessa toimivissa esiopetusryhmissä. Pidennettyyn oppivelvollisuuteen siirrettyjen 5-vuotiaiden lasten esiopetus annetaan ensimmäisenä esiopetusvuotena Päiväkoti Nuppulassa.

Perusopetuslain 6 § velvoittaa, että esiopetusta järjestettäessä kunnan tulee ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluita. Esiopetusikäisten esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta (päivähoitoa) järjestetään Kirkonpiirin koulussa ja Henrikin yhtenäiskoulussa (Koulutie 4). Mikäli lapsi tarvitsee vuorohoitoa klo 17:00 – 6:15 välisenä aikana, hoitopaikkana on Päiväkoti Nuppula.

Esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä huoltaja ilmoittaa myös lapsen päivähoitotarpeesta, ja voi tässä yhteydessä myös esittää toiveen esikoulupaikasta. Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää lasten ottamisesta esiopetukseen sekä esiopetusryhmistä. Varhaiskasvatusjohtaja tekee esiopetusikäisten päivähoitoa koskevan päätöksen.

Perusopetus

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi oppivelvollisuus voi alkaa jo vuotta aiemmin. Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Kunnan tulee osoittaa jokaiselle oppilaalle koulutuspaikka.

Nousiaisten kunta muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen. Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää yleisesti opetuksen järjestämisestä kunnassa. Yksittäisen oppilaan lähikoulun määrää sivistysjohtaja edellä mainittuihin linjauksiin perustuen.

Erillisten sopimusten perusteella kunta ostaa myös perusopetuksen opetuspalvelua mm. Turun kaupungilta ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriltä.