Erityisopetus

Perusopetuslain mukaan oppilaalle annettava tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Yleinen tuki

Oppilaalla on oikeus saada tilapäistä tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa eli ns. yleistä tukea.

Tehostettu tuki

Mikäli oppilas tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, hänelle on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogisen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltoryhmässä.

Erityinen tuki

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä asiassa kirjallinen säädöksen mukaisesti tehty päätös, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemälle vuosiluokalle siirtymistä. Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.