Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus on varhaiskasvatuksen piirissä järjestettävää toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa lasta ja perhettä silloin, kun lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle tarvitaan erityistä tukea.

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa.

Lapsen tarvitsema tuki suunnitellaan yhteistyössä vanhempien ja henkilökunnan sekä mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa. Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä esim. terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologin, sosiaalityöntekijöiden, toimintaterapeutin, puheterapeutin, perheneuvolan ja lastenpsykiatrian poliklinikan sekä koulun kanssa.

Lähtökohtana suunnittelulle ovat lapsen vahvuudet.

Tukitoimet ovat varhaiskasvatuksen tietoista tehostamista, suunnitelmallista päivittäisen ympäristön ja toiminnan arviointia ja muokkaamista lapsen tarpeiden mukaisesti. Mahdollisia tukitoimia varhaiskasvatuksessa ovat myös henkilöstön määrän lisääminen (avustajat) ja ryhmäkoon pienentäminen.

Varhaiskasvatuksessa/Esikoulussa toimivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin kuuluu:

  • Osallistua varhaiskasvatuksen erityisopetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä henkilökunnan kanssa.
  • Vastata kuntoutussuunnitelman/henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laatimisesta yhdessä lapsen huoltajien ja henkilökunnan kanssa. Huoltajien luvalla mukaan kutsutaan myös lapsen kuntoutukseen osallistuvia asiantuntijoita.
  • Ohjata lapsia asianmukaisiin tutkimuksiin ja kuntoutukseen.
  • Tukea ja välittää tietoa erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevista lapsista perhepäivähoitajille ja päiväkotien henkilökunnalle.
  • Osallistua kouluvalmiuden arviointiprosessiin.
  • Vastata Nousiaisten kunnan varhaiserityiskasvatuksesta.
  • Osallistua varhaiserityiskasvatuksen kehittämiseen esim. erilaisten hankkeiden ja projektien kautta.