Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja haku esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen (v. 2018 syntyneet)

Kaikkien lasten tulee osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Syksyllä 2024 esiopetuksen aloittavat vuonna 2018 syntyneet lapset. Oikeus esiopetukseen alkaa jo 5-vuotiaana (synt. 2019), jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin (erityisoppilaat).

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen tehdään erillisellä lomakkeella, joka toimitetaan ohjeineen postitse Nousiaisissa kirjoilla oleville vuonna 2018 syntyneille lapsille. Ilmoittautuminen tapahtuu palauttamalla ilmoittautumislomake 31.1.2024 mennessä koulutoimistoon, os. Moisiontie 19, 21270 Nousiainen tai kunnantalon edustalla olevaan postilaatikkoon. Esiopetukseen ilmoittautumisen voi tehdä myös sähköisesti kunnan kotisivuilla.

Esiopetus on maksutonta, mutta esiopetuksen lisäksi tarvittava täydentävä varhaiskasvatus on maksullista. Kaikki esiopetusikäiset saavat viimeistään toukokuussa postitse tai sähköpostitse tiedoksi päätöksen sekä esiopetuksen että sen lisäksi mahdollisesti tarvittavan esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

Ilmoittautuminen Nousiaisten peruskouluun lv. 2024 – 2025  alkaen (v. 2017 tai sitä ennen syntyneet)

Vuonna 2024 peruskouluun tulee ilmoittaa kaikki ne lapset, jotka ovat syntyneet 2017 tai sitä ennen eivätkä vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Myös sellaiset lapset, joille anotaan lykkäystä koulunkäynnin aloittamisesta, on ilmoitettava ja samalla jätettävä asiaa koskeva kirjallinen anomus.

Perusopetuksen ensimmäisen luokan syksyllä 2024 aloittavien oppilaiden ilmoittautuminen tulee tehdä 31.1.2024 mennessä Wilma-järjestelmässä, josta myös löytyvät ilmoittautumista koskevat ohjeet. (Ilmoittautumislomake Wilmassa on täytettävissä 8.1.2024 alkaen.)

Vammaisen oppilaan pidennetty oppivelvollisuus voi alkaa jo sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Jos oppilas lääkärin tai psykologin lausunnon perusteella tulee aloittamaan koulun erityisopetuksessa, tulee koulupaikan selvittämistä varten ottaa yhteyttä sivistysjohtajaan, puh. 044 435 5300. Esim. myöhemmin kuntaan muuttavat oppilaat, tiedustelut: hallintosihteeri, puh. 044 435 5301.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemista koskevat ohjeet annetaan erikseen myöhemmin.

Toissijainen koulunkäyntioikeus

Kotikunta päättää oppilaan lähikoulun (ensisijaisen koulun). Huoltaja voi anoa lapselleen oikeutta käydä muutakin kuin em. lähikouluksi määriteltyä koulua joko omassa tai vieraassa kunnassa. (POL 6 § 2 mom)

Jos oppilas otetaan muuhun kuin lähikouluunsa, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa ja hoitaa oppilaan kuljettamisen ja saattamisen. (POL 32 § 3 mom)

Nousiaisissa ns. toissijaista koulunkäyntioikeutta haetaan seuraavasti:

Huoltaja toimittaa hakemuksen sen koulun rehtorille, johon koulunkäyntioikeutta haetaan. Rehtori toimittaa lausunnollaan varustetun hakemuslomakkeen Nousiaisten sivistysosastoon, ja sivistysjohtaja tekee päätöksen ns. toissijaisesta koulunkäyntioikeudesta. (Hallintosääntö 29 § kohta 3). Hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti kunnan kotisivuilla.