Lukuvuositiedote 2023-2024

PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA

1.tunti  8.15-9.00

2.tunti  9.15-10.00

3.tunti  10.15-11.00

ruokailu

4.tunti  11.30-12.15

5.tunti  12.30-13.15

6.tunti  13.30-14.15

 

LUKUVUODEN 2023-2024 TYÖ- JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi 2023:
Syyslukukausi to 10.8. – pe 22.12.2023 (91 työpäivää)
Syysloma ma 16.10. – su 22.10.2023 (vko 42)
Joululoma la 23.12.2023 – su 7.1.2024

Kevätlukukausi 2024:
Kevätlukukausi: ma 8.1. – la 1.6.2024 (97 työpäivää)
Talviloma ma 19.2. – su 25.2.2024 (vko 8)

POISSAOLOT KOULUSTA

Oppilaan poissaolon syy tulisi ilmoittaa kouluun mahdollisimman pian. Luvan poissaoloon hyväksyttävästä syystä voi antaa oma opettaja enintään kolmeksi päiväksi ja pidemmäksi ajaksi koulun rehtori. Mikäli oppilas joutuu olemaan poissa koulusta huoltajan tietämän syyn perusteella pidemmän ajan, toivotaan huoltajan ottavan yhteyttä opettajaan tarpeeksi ajoissa. Oppilas saa koulusta poissaolokaavakkeen tai sen voi tulostaa vasemman reunapalkin kohdasta koulunkäynnistävapauttaminen, lomake tulisi palauttaa koululle vähintään viikkoa ennen poissaoloa. Toivomme perheiden ajoittavan lomamatkansa koulun loma-aikojen mukaisesti, ettei oppilaille kerry ylimääräisiä poissaoloja ja näin jää opinnoissaan toisista jälkeen. Ylimääräiset lomat saattavat haitata myös muun luokan toimintaa. Oppilas ja vanhemmat vastaavat itse opintojen etenemisestä em. poissaolon ajalta.

Varhainen puuttuminen koulupoissaoloihin

Koulunkäynti on oppilaan työtä. Vanhempien/huoltajien tehtävänä on tukea oppilasta positiiviseen suhtautumiseen koulunkäyntiä ja sieltä saatavia tehtäviä kohtaan. Huoltaja on tärkeässä roolissa tukiessaan lasta koulunkäynnin onnistumisessa. Joskus koulunkäynnissä on haastetta ja poissaoloja syystä tai toisesta kertyy.

Nousiainen on ottanut käyttöön maakunnallisen toimintamallin, jonka avulla pyritään oppilaan koulupoissaoloihin puuttumaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta opiskeluissa eteneminen ei vaarantuisi. Varhaisen puuttumisen avulla pyritään ehkäisemään pahemman kierteen syntyminen ja sitä kautta mahdollinen syrjäytymisriski.

Tämän uuden toimintamallin myötä opettaja tai luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajaan, kun poissaoloja on enemmän kuin 50 tuntia. Mikäli sen keskustelun pohjalta tulee ajatus, että oppilas saattaisi hyötyä asian lisäselvittelystä, opettaja on yhteydessä kouluterveydenhuoltoon, joka kutsuu oppilaan vanhempineen neuvotteluun. Neuvottelussa on tarkoitus käydä perheen kanssa koulunkäynnin tilanne kokonaisvaltaisesti läpi ja yhdessä etsiä ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Neuvottelussa on oppilaan, huoltajien, opettajan jaa koulukuraattorin lisäksi paikalla ainakin kouluterveydenhuollon edustus (terveydenhoitaja, lääkäri ja tarvittaessa alueen oma lastentautien erikoislääkäri).

Tämän uuden toimintamallin toivotaan antavan mahdollisuuksia puuttua yksilöllisesti oppilaan tilanteeseen ja etsiä ratkaisuja koulunkäynnin turvaamiseksi.

TUKIOPETUS

Perusopetuslain mukaisesti oppilaalla on oikeus saada tarvitessaan tukiopetusta vaikeaksi kokemissaan asioissa. Opettajat varmasti ilmoittavat oppilailleen tukiopetuksen tarpeesta, mutta hyvä on myös vanhempien sitä halutessaan pyytää lapselleen. Tukiopetusta ei tarjota lapselle oppilaan jäädessä jälkeen opinnoissaan omien poissaolojen esim. lomamatkojen vuoksi.

ERITYISOPETUS

Oppilaalla on mahdollisuus saada erityisopetusta oppimisvaikeuksissa sekä puhehäiriöissä. Erityisopettajat toimivat myös mahdollisuuksien mukaan resurssiopettajina mikä tarkoittaa mm. yhdysluokkien jakamisen erillisiksi ryhmiksi. Erityisopetukseen oppilaat valitaan luokanopettajan kanssa neuvotellen sekä diagnosoinnin perusteella. Erityisopetuksen tarpeesta tiedotetaan kotiin. Myös huoltajan toivotaan tarvittaessa ottavan yhteyttä erityisopettajaan.

Erityisopettaja Katja Marttila puh.  044 435 5337 on koulullamme tiistaisin 8.15-13.15

WILMA JA YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET

Jos Wilma-tunnuksesi katoaa tai sen kanssa ilmenee ongelmia, ole yhteydessä koulusihteeri Anne-Maria Heikkilään, puh. 044 4355 315. Koulusihteerin työhuone (kanslia) löytyy Henrikin yhtenäiskoulun ensimmäisestä kerroksesta suunnilleen opettajainhuoneen ovea vastapäätä. Oppilaat eivät saa käyttää huoltajan Wilma-tunnuksia, vaan jos haluat lähettää viestiä esimerkiksi luokanopettajallesi tai -valvojallesi, käytä omia Wilma-tunnuksiasi.

Mikäli huoltajien yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia, niistä pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan koulusihteerille, Anne-Maria Heikkilälle, puh. 044 4355 315 tai anne-maria.heikkila@edu.nousiainen.fi. Esimerkiksi oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän, on tärkeää, että tiedot ovat ajan tasalla.

KiVa KOULU

Koulussamme toteutetaan KiVa Koulu –ohjelman periaatteita (Kiusaamisen Vastainen Koulu -ohjelma). Emme hyväksy kiusaamista missään muodossa, ja jokaiseen tietoomme tulleeseen tapaukseen puututaan. Vapaa-ajalla tapahtuneista kiusaamistapauksista koululla on velvollisuus ilmoittaa huoltajille, mutta varsinaista selvittelyvastuuta vapaa-ajalla tapahtuneista kiusaamisista ei ole. Yhteisistä sopimuksista kiinnipitäminen ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on tärkeää, jotta kaikilla olisi mahdollisuus turvalliseen ja hyvään opiskeluympäristöön. Siksi koulun järjestyssääntöjä ja opettajien antamia ohjeita tulee noudattaa. Toivomme, että mahdollisissa kiusaamistapauksissa huoltajat ottaisivat heti yhteyttä kouluun. KiVa Koulusta voi lukea lisää http://www.kivakoulu.fi/.

ARVIOINTI

Oppimistuloksia arvioidaan seuraamalla jatkuvasti oppilaan tuntityöskentelyä ja antamalla oppilaalle riittävästi palautetta osaamisestaan. Arvioinnin kohteena on myös kotitehtävistä suoriutuminen sekä erilaiset esitelmät ja projektityöt. Oppiaineen hallinnasta opettaja saa tietoa kokeiden perusteella. Kokeet arvostellaan joko sanallisesti tai numeroin ja ne viedään huoltajalle nähtäväksi.

Alakoulussa harjoitellaan ohjatusti myös vertaisarviointia parin, ryhmän tai koko luokan kesken.

Väliarviointi tullaan toteuttamaan arviointikeskustelulla oppilaan, huoltajan ja opettajan yhteistyönä marras- tammikuussa. Oppilas arvioi ensin itse omaa oppimistaan/osaamistaan, sitten opettaja ja lopuksi sovitaan erikseen aika huoltajan kanssa koululla tapahtuvalle yhteiselle arviointikeskustelulle. Arviointikeskustelu korvaa aiemman ”joulutodistuksen” ja antaa vuorovaikutteista palautetta oppilaan osaamisesta.

TODISTUSARVIOINTI

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus. Oppiainekohtainen arviointi on koonti lukuvuoden aikana annetuista arvioinneista.
Sanallinen arviointi 1.-2.lk ja  numeroarviointi 3.-6.lk:lla.

Työskentelytaitojen arviointi sisältyy oppiaineiden arviointiin.
Käyttäytyminen arvioidaan numeroin vuosiluokilla 1.-9.

 

HARRASTAMISEN SUOMEN MALLIN KERHOTOIMINTA

Maanantaisin klo 13.15-14.15 Liikunta 1-3 lk
Tiistaisin klo 9-10 Puuha 2-3 lk
Keskiviikkoisin klo 12.15-13.15 Parkour 5-6 lk
Keskiviikkoisin klo 13.15-14.15 Välipalaleipuri 3-6 lk
Torstaisin klo 13.15-14.15 Liikunta 3-6 lk

Kerhojen ohjaajina toimi Anssi Lyytikäinen (ma ja to) ja Jarno Sainio (ti ja ke).

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori on koulun sosiaalityön asiantuntija, jonka työn tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kehityksen, koulunkäynnin ja elämänhallinnan tukeminen.  Työ on ennaltaehkäisevää yksilöllistä ja yhteisöllistä oppilashuoltotyötä. Keskeistä on konsultoiva työote ja tiivis yhteistyö opettajien ja huoltajien kanssa oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi.

Koulukuraattori:

– selvittää oppilaan elämän ja koulunkäynnin tilannetta perhe-, yksilö- sekä kouluyhteisön tasolla

– tukee oppilaiden arjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita

– edistää oppilaiden ja oppilasryhmien sosiaalisten suhteiden syntymistä

– osallistuu tarvittaessa oppilaan yksilöllisten opetusjärjestelyjen selvittelyyn yhteistyössä opettajien kanssa

– konsultoi opettajia arjen ongelmatilanteissa esim. yksittäisen oppilaan hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa tai ryhmätilanteiden selvittämisessä

– ohjaa oppilaan ja hänen perheensä koulun ulkopuolisiin palveluihin sekä tekee verkostotyötä

– osallistuu kouluyhteisön kehittämistyöhön

Ota yhteyttä, jos olet huolissasi mm. lapsesi koulunkäynnistä, poissaoloista, käytöspulmista, päihteiden käytöstä, kaverisuhteista, vapaa-ajan haasteista tai perhetilanteiden muutoksista.

Koulumme koulukuraattorina toimii Sari Yli-Antola ja hänet tavoittaa puhelimitse 040 141 7691.

Hänet tavoittaa koulultamme parittominen viikkojen torstai aamupäivisin.

KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologin työn keskeisiä alueita ovat lasten ja nuorten oppimistaitoihin, tunne-elämään, sosiaaliseen kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvät kysymykset. Koulupsykologin käyttämiä työmuotoja ovat esimerkiksi yksilömuotoiset lyhyehköt tukikeskustelujaksot, vanhempien ja opettajien konsultointi sekä ohjaus, oppimis- ja kouluvaikeuksien yksilötutkimukset ja tukitoimien suunnittelu yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa kaikilla tuen tasoilla. Yhteistyö vanhempien kanssa on olennainen osa koulupsykologin työtä. Koulupsykologi työskentelee lisäksi luokkien ja erilaisten ryhmien kanssa sekä on mukana oppilashuoltoryhmän toiminnassa. Koulupsykologin palvelut koskevat myös esikouluikäisiä lapsia. Koulupsykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin.

Nousiaisten alueen koulupsykologina toimii Liisa Saarinen. Häneen voi ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 044 435 7703 (puhelinaika ma-to klo 12.00-12.30), sähköpostitse liisa.saarinen@varha.fi tai wilman kautta. Ajanvaraukset on hyvä tehdä etukäteen. Ajan voi varata oppilas itse, huoltaja, opettaja, koulukuraattori tai terveydenhoitaja. Psykologin päätyöpiste sijaitsee Henrikin Yhtenäiskoulussa, mutta hän tapaa varsinkin oppilaita myös koululla.

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Terveydenhoitaja Jaana Lehtonen on tavattavissa koululla pääsääntöisesti kuukauden 1. perjantaina.

Puhelinaika ma – pe klo 12.30 – 13, puh. 044 435 7571,

Yhteydenotot puhelimitse. Wilman ja sähköpostin jaana.lehtonen@varha.fi  kautta ainoastaan kiireettömissä asioissa soittopyynnöt ja varattujen vastaanottoaikojen peruutuksia.

 

KOULUTERVEYDENHUOLLON KESKEISET TEHTÄVÄT

 • lapsen/nuoren terveen kasvun ja kehityksen tukeminen; erityisen tuen tarve pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain
 • koko perheen hyvinvoinnin tukeminen, puheeksi ottaminen vuosittaisissa terveystarkastuksissa mm. kotitilanteesta (väkivalta/fyysinen kurittaminen, vanhempien alkoholin/päihteiden käyttö ym).
 • terveystarkastukset, kontrollikäynnit, terveyskasvatustunnit, oppilaskohtaiset neuvottelut, rokotusohjelman mukaiset rokotukset
 • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta
 • osallistuminen yhdessä perheen ja koulun kanssa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oppilaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmien sovittamiseen koulutyön kanssa

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito paitsi koulussa äkillisesti tapahtunut sairastuminen, koulupäivän aikana tai koulumatkalla tapahtunut tapaturman hoito.

Huoltaja vastaa sairastuneen oppilaan hoidosta, hoitoon kuljetuksesta ja sairaanhoidon järjestämisestä.

Kouluterveydenhuollosta saa sairaan lapsen hoitotodistuksia, mutta ei sähköpostitse/tekstiviestillä eikä takautuvasti. Mikäli kouluterveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, voitte pyytää lapsen (alle 10 v.) sairauden takia todistusta terveyskeskuksesta.

Oppilaiden sairaanhoito tapahtuu huoltajan toimesta terveyskeskuksessa tai yksityisellä lääkärivastaanotolla. Koululääkärin vastaanottoajat ovat ensisijaisesti terveystarkastuksia varten.

Koulutapaturmien hoito tapahtuu aina ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon palveluissa eli Maskun terveyskeskuksessa ja se on maksutonta. Koulutapaturmilla tarkoitetaan koulutyön aikana tai koulumatkalla tapahtuneita tapaturmia. Oppilaat on vakuutettu tapaturmien osalta, jotka sattuvat kouluaikana tai koulumatkalla. Tapaturman sattuessa kouluaikana siitä tiedotetaan välittömästi huoltajalle ja järjestetään kuljetus terveyskeskukseen. Oppilaan mukaan lähtee aina joku aikuinen saattajaksi, oma vanhempi on toki aina paras turva.

Kouluterveydenhoitoon kuuluu myös pitkäaikaissairaiden oppilaiden ( astma, diabetes, epilepsia ym.) hoidon seuranta ja tukeminen. Mikäli kouluterveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, voitte pyytää lapsen (alle 10 v.) sairauden takia todistusta terveyskeskuksesta p. 4477 500 (Maskun tk). Takautuvasti todistuksia ei voida kirjoittaa.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastukset

Taulukko: Terveystarkastusten ajankohdat

Terveystarkastus 1.lk

laaja

2.lk 3.lk 4.lk 5.lk

laaja

6.lk 7.lk 8.lk

laaja

9.lk
Terveydenhoitajan

tarkastus

 x  x  x  x  x  x  x  x  x
Lääkärintarkastus  x  x  x

 

THL:n suositusten mukaan 1., 5. ja 8.lk:n tarkastukset ovat laajoja terveystarkastuksia, jotka perustuvat oppilaan oman näkemyksen lisäksi vanhempien, opettajan ja kouluterveydenhuollon arvioon oppilaan hyvinvoinnista.

Jotta laajan terveystarkastuksen tavoite täyttyy, tulisi huoltajan olla läsnä lääkärintarkastuksessa.

 

SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO

Oppilaat kutsutaan tarkastukseen yksilöllisen tarpeen mukaan joko suuhygienistille tai hammaslääkärille.  Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä alakoululaisille jaetaan kotiin vietäväksi selvitys lapsen suun terveydestä sekä kotihoito-ohjeet.
Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille.
Peruuttamaton poisjäänti on maksullinen 15 vuotta täyttäneille.

 

Sairauden tai muun esteen sattuessa tulisi hammashoitoaika peruuttaa mahdollisimman pian.

 

HUOM! Pitkäaikaissairauksista, lääkityksistä yms. tiedottaminen hammashoitolaan on tärkeää!(esim. astma, diabetes, reuma)

Jos lapsen kehitystaso ei mahdollista itsenäistä kulkemista hammashoitolaan, on tärkeää, että lapsen huoltaja on läsnä hammashoitokäynnillä. Huoltajan läsnäolo vastaanotolla helpottaa lapsen suun terveyteen vaikuttavien eri asioiden huomioimisen.

Oppilaan huoltaja voi olla puhelimitse yhteydessä hammashoitolaan, mikäli ilmenee suun terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä!

KIIREELLINEN HOITO

Hammastapaturman sattuessa on otettava yhteyttä hammashoitolaan lisäohjeiden saamiseksi.
Särkytapaukset ja ensiapuluonteinen hoito pyritään suorittamaan Akselin hammashoitoloissa päivystysajoilla arkisin klo 8.00-16.00,  ajanvaraus klo 8.00- 15.30 p.02-4477700.

Muina aikoina päivystys tapahtuu Turussa  yhteispäivystyksessä.  Päivystykseen hakeudutaan tekemällä ajanvaraus puhelimella samana päivänä arkisin klo 16.00–18.00 ja lauantaisin, sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 9.00–11.00. Ajanvarauspuhelin 02 3131 564. Muina aikoina virka-ajan ulkopuolella saa äkillisiin vaivoihin neuvontaa ja hoitoonohjausta T-sairaalan päivystyksen puhelinneuvonnasta 02 313 8800.

OIKOMISHOITO

Oppilaat joilla todetaan oikomishoidon tarvetta, kutsutaan oikojalle. Oikomishoito tapahtuu
Mynämäen hammashoitolassa. Kuljetus tapahtuu huoltajien toimesta.
Huoltajilta pyydetään kirjallinen sitoumus hoitoon ennen oikomishoidon aloitusta.

ERIKOISHOITO

Erikoishoidot kuten vaikeampien tapaturmien hoito ja suukirurgisten tapausten hoito annetaan TYKS:n hammas- ja suusairauksien poliklinikalla terveyskeskushammaslääkärin lähetteellä.
Hoidosta peritään poliklinikkamaksu/käyntikerta.

YHTEYSTIEDOT

Ajanvaraukset ja yhteydenotot kaikkiin Akselin alueen hammashoitoloihin:
ma – to klo 8.00-16.00, pe 8.00-15.30 p.(02) 447 7700
Säryt mielellään klo 8 – 10.00, muu ajanvaraus klo 10 jälkeen.

https://www.varha.fi/fi/asiointikanavat/suun-terveydenhuollon-ajanvaraus-masku-mynamaki-nousiainen

Nousiaisten hammashoitola
Torikuja 8
21270 Nousiainen

VALPPERIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Koulupäivän aikana

 1.  Noudatan hyviä käytöstapoja.
 2.  En kiusaa muita. Kerron jollekin aikuiselle, jos tiedän tai näen jonkun kiusaavan.
 3.  Pidän puhelimen tai muun mobiililaitteen koulupäivän ajan suljettuna koulun alueella ja  käytän sitä vain opettajan luvalla.
 4.  Käytän tietoteknisiä laitteita ja soittimia vain aikuisen luvalla ja valvonnassa.
 5.  Säilytän polkupyörääni koulupäivän ajan sille kuuluvalla paikalla.
 6. En ajele polkupyörällä koulun pihalla koulun ja iltapäivätoiminnan aikana.
 7.  Kuljen koulumatkat liikennesääntöjä noudattaen. Käytän pyöräillessä kypärää ja pimeällä  heijastinliiviä.
 8.  En käytä päähinettä sisällä.
 9.  Tulen aamulla ajoissa kouluun ja kellon soidessa jonoon.
 10.  Ilmoitan tapahtuneista rikkomuksista ja epäkohdista opettajalleni tai välituntivalvojalle  pikaisesti.

Oppitunnilla

 1.  Saavun ajoissa tunnille.
 2.  Teen tehtävät parhaani mukaan.
 3.  Annan työrauhan jokaiselle,
 4.  Kuuntelen ohjeet tarkkaavaisesti.
 5.  Pyydän puheenvuoron viittaamalla.
 6.  Puhun ystävällisesti ja asiallisesti.
 7.  Pidän huolta sekä omista tarvikkeistani että yhteisistä tavaroista,

Välitunnilla

 1.  Vietän välitunnit ulkona välituntialueella.
 2.  En juokse enkä oleskele turhaan sisätiloissa.
 3.  Siirryn viivyttelemättä välitunnille.
 4.  En pelaa pallopelejä koulun etupihalla.
 5.  En heittele lumipalloja ym, enkä leiki “vuoren valloitusta”.
 6.  Kellon soidessa tulen nopeasti sisälle ja laitan päällysvaatteet siististi naulakkoon.
 7.  Pidän kouluympäristön siistinä.

Ruokailussa

 1.  Pesen käteni ennen ruokailua.
 2.  Odotan vuoroani rauhassa.
 3.  Valitsen itselleni monipuolisen annoksen ja pyrin syömään lautasen tyhjäksi.
 4.  Ruokailen rauhassa metelöimättä.

Liikuntatunnilla

 1.  Liikuntatunnille siirryn opettajan johdolla.
 2.  Varaan mukaan liikuntavarusteet.
 3.  Noudatan reilun pelin sääntöjä.