Koulukuljetukset

Lukuvuoden 2018 – 2019 koulukuljetuksista

Koulukuljetusperusteet

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen koulumatkan pituuden perusteella, mikäli koulumatka on yli 5 km. Nousiaisissa koulussa pelkästään esiopetusta saavalle oppilalle kunta järjestää kuljetuksen, jos koulumatka kotoa tai hoitopaikasta on yli 2 km.

Oppilaan terveydentilan, rasittavuuden perusteella anottu kuljetusoikeus ratkaistaan lääkärinlausuntoon perustuen. Mikäli kuljetusoikeutta anotaan koulumatkan vaarallisuuden perusteella, kuljetusoikeus ratkaistaan erikseen tapauskohtaisesti, ja päätös perustuu kasvatus- ja sivistyslautakunnan linjaukseen ja Koululiitu-ohjelman mukaiseen vaarallisuusarvioon. Suurpetohavaintojen perusteella tehtävän kuljetuspäätöksen tekee sivistysjohtaja lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan.

Lupa maksullisen ns. ohiajavan koulukuljetuksen käyttöön voidaan myöntää, mikäli koulukuljetuksessa on tilaa ja järjestelystä ei kunnalle aiheudu lisäkustannuksia. Oikeuden ohjaavan koulukuljetuksen käyttöön myöntää anomuksesta koulun rehtori/vararehtori. Ko. kuljetusoikeudesta laskutetaan voimassa olevan linja-auton sarjalipun mukainen kuljetusmaksu.

Yleisesti koulukuljetuksista

Koulukuljetuksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti joukkoliikennettä: aamuisin Nummi – Valpperintie – Torikkalantie – Vahdontie – Santamala – Nummi – reittiä liikennöidään kahdesti ja iltapäivällä Nummi – Santamala – Vahdontie – Torikkalantie – Valpperintie – Nummi -reittiä kolme kertaa koulupäivän aikana. Lisäksi liikennöidään Vainiopohjantie – Paistanojantie – Vadanvainiontie – Valpperintie – Vahdotie – Kirkkotie – Nummi -reittiä aamuisin. Edellä olevien lisäksi tarvittava muu koulukuljetus hoidetaan ostoliikenteenä.

Oppilaat, jotka ovat oikeutettuja koulukuljetukseen koulumatkan pituuden tai terveydellisten syiden perusteella ja jotka voivat koulumatkallaan käyttää em. joukkoliikennettä, ovat kesän 2018 aikana saaneet postitse Matkahuollon matkakortin.

Oppilas voi olla oikeutettu koulukuljetukseen myös koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Tätä oikeutta huoltajan tulee kuitenkin anoa. Anomuksen voi tehdä esim. sähköpostitse: hallintosihteeri Anita Isotalo (etunimi.sukunimi@nousiainen.fi)

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti 18.5.2018 kokouksessaan, että koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa muutoin noudatetaan Koululiidun periaatteita, kuitenkin seuraavin poikkeuksin:

1) Vainiopohjantiellä Repolankujan risteyksen tuntumassa olevaa 2. ja 3.-luokkalaisille ja sitä nuoremmille merkittyä lyhyttä riskiosuutta ei huomoida..
2) Vahdontiellä Killaistenkujan ja Kirkkotien välistä 2.-luokkalaiselle ja sitä nuoremmille merkittyä lyhyttä riskiosuutta ei huomioida.

Lisäksi lautakunta totesi, että ”Koululiitu-järjestelmään (Ramboll) ei ole päivitetty kokonaan kunnan ilmoittamia virhellisyyksiä, joista on jo aiemmin mainittu myös kasvatus- ja sivistyslautakunnalle eli em. virheet liittyvät käytännössä keskustan alueeseen (Mietoistenkuja, Koljantie – Lemuntie), joissa nopetusrajoitukset järjestelmässä olleet aluksi huomattavasti väärin. Olemassa olevia kevyen liikenteen väyliä ei ole myöskään edelleenkään merkitty järjestelmään em. tieosuuksien kohdalla, mikä nostaa em. teiden ja vt 8 ylittävän sillan vaarallisuutta perusteettomasti.”