Koulukuljetukset

Lukuvuoden 2024 – 2025 koulukuljetuksista

Koulukuljetusperusteet

Perusopetuslain mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli 5 km. Nousiaisissa koulussaan pelkästään esiopetukseen osallistuvalle esioppilaalle kunta järjestää kuljetuksen, jos koulumatka on yli 2 km. Koulun rehtori tarkistaa koulunsa oppilaiden koulumatkojen pituuden, ja merkitsee oppilaat suoraan kuljetettavien listalle.

Oppilas voi olla oikeutettu koulukuljetukseen myös terveydentilansa, koulumatkan rasittavuuden perusteella. Kuljetusoikeutta tulee anoa erikseen, ja anomukseen tulee liittää kuljetusoikeutta edellyttävä lääkärinlausunto. Päätöksen asiassa tekee sivistysosaston hallintosihteeri.

Koulukuljetusoikeuden voi saada myös koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa noudatetaan kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuosittain tekemää päätöstä vaarallisista tieosuuksista. Kuljetusoikeutta tulee anoa erikseen, ja päätöksen asiassa tekee sivistysosaston hallintosihteeri.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta on 21.5.20234 tehnyt karttaliitteisiin perustuvan koulumatkan vaarallisuuden arviointia koskevan päätöksen. Päätöksen mukaan koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa lukuvuonna 2024 – 25 käytetään pääosin Koululiitu-ohjelman vaarallisuusarvioita kuitenkin seuraavin poikkeuksin: 1) Vainiopohjantiellä Repolankujan risteyksen tuntumassa olevaa 2.-luokkalaisille ja sitä nuoremmille merkittyä lyhyttä riskiosuutta etelän suuntaan ei huomioida. 2) Vahdontiellä Killaistenkujan ja Kirkkotien välistä 3.-luokkalaisille ja sitä nuoremmille merkittyä lyhyttä riskiosuutta ei huomioida. Kyseisellä osuudella sillan kohdalla on myös hidastekoroke, joka vaikuttaa tien turvallisuuteen lisäävästi 3) Kaitaraistentielle merkittyä lyhyttä riskiosuutta ennen Linnamäentien risteystä ei huomioida, sillä tien luonne ei muutu ratkaisevasti ennen tai jälkeen riskiosuuden.

Kuljetusoikeuden voi saada anomuksesta myös suurpetohavaintojen perusteella. Päätöksen asiassa tekee sivistysjohtaja.

Oppilas, jolla ei ole oikeutta koulukuljetukseen, voi kuitenkin saada luvan käyttää koulumatkoillaan maksullista ns. ohiajavaa koulukuljetusta (ostoliikennettä). Oikeus kuljetuksen käyttämiseen myönnetään anomuksesta, mikäli koulukuljetuksessa on tilaa, ja järjestelystä ei aiheudu kunnalle lisäkustannuksia. Kuljetuksen käytöstä laskutetaan linja-autotaksan mukaisesti. Päätöksen asiassa tekee koulun rehtori tai vararehtori.

Yleisesti koulukuljetuksista

Koulukuljetuksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti yleistä joukkoliikennettä mm.: aamuisin Nummi – Valpperintie – Torikkalantie – Vahdontie – Santamala – Nummi – reittiä liikennöidään kahdesti ja iltapäivällä Nummi – Santamala – Vahdontie – Torikkalantie – Valpperintie – Nummi -reittiä kolme kertaa koulupäivän aikana. Lisäksi liikennöidään Vainiopohjantie – Paistanojantie – Vadanvainiontie – Valpperintie – Vahdotie – Kirkkotie – Nummi -reittiä aamuisin. Edellä olevien lisäksi tarvittava muu koulukuljetus hoidetaan ostoliikenteenä.