Varhaiskasvatusmaksut

Lasten varhaiskasvatusmaksu  1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Tulorajat 1.3.2023 alkaen

Perhekoko/hlö Tuloraja €/kk Maksu-% Korkein maksu, mikäli perheen
brutto-kk-tulot yhteensä
2 3874,00 10,70 6626,00 tai yli
3 4998,00 10,70 7750,00 tai yli
4 5675,00 10,70 8427,00 tai yli
5 6353,00 10,70 9105,00 tai yli
6 7028,00 10,70 9780,00 tai yli

 

 

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosentteina tulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen korkein maksu on 295 €/kk. Alin perittävä maksu on 28€/kk. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euroon.

Varhaiskasvatusmaksun perusteena oleva perhekäsite

Varhaiskasvatusmaksua määrättäessä perheen koossa otetaan huomioon avio- tai avoliitossa elävät aikuiset ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Jos perhekoko on suurempi kuin kuusi, nostetaan tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Huoltajan tulee ilmoittaa muutoksista perhekoossa.

Kokoaikainen varhaiskasvatus (vähintään 35 h/vko)

Nuorimman kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa (vähintään 35 h/vko) olevan lapsen osalta varhaiskasvatusmaksu on enintään 295 €/kk. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 % perheen nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 % perheen nuorimman lapsen varhaiskasvatusmaksusta.

Osa-aikainen varhaiskasvatus (alle 35 h/vko)

84 tuntia/kk (20 h/vko), 60 % kokoaikamaksusta

116 tuntia/kk (yli 20 – enintään 27,5 h/vko), 70 % kokoaikamaksusta

146 tuntia/kk (yli 27,5 h/vko – alle 35 h/vko), 80 % kokoaikamaksusta

Edellä olevia aikarajoja ja maksuprosentteja sovelletaan myös vuorohoitoa käyttävien lasten osalta. Sopimus varhaiskasvatuksen tuntimäärästä on voimassa vähintään 3 kuukautta kerrallaan. Mikäli käytetyt tunnit jonakin kalenterikuukautena ylittävät varatut tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista hintaa.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu tehdyn varauksen mukaan.

20 h/vko, 60 % kokoaikamaksusta

yli 20 h/vko – enintään 27,5 h/vko, 70 % kokoaikamaksusta

yli 27,5 h/vko – alle 35 h/vko, 80 % kokoaikamaksusta

Esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatuspäätöstä ei muuteta syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana.

Tilapäinen varhaiskasvatus

Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatusta, joka ei jatku kuukausittain.

Tilapäinen varhaiskasvatus, enintään 10 h/päivä, varhaiskasvatusmaksu 18 €/päivä
Tilapäinen varhaiskasvatus, enintään 5 h/päivä, varhaiskasvatusmaksu 12 €/päivä

Tilapäinen varhaiskasvatus voi kestää kuukaudessa enintään 5 päivää, ja tilapäisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu ei ole tulosidonnainen.

Poissaolon vaikutus päivähoitomaksuun

Tilapäiset poissaolot eivät vaikuta perittävään kuukausimaksuun.

Poikkeukset:

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta yli 10 päivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsi on muusta syystä poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

(yksi läsnäolopäivä = koko kuukauden maksu)

Perhepäivähoidossa olevan lapsen osalta päivittäinen varhaiskasvatusmaksu voidaan vähentää, mikäli lapsen oma perhepäivähoitaja on esim. lomalla, sairaana, koulutuksessa, jne. ja mikäli lapsi ei ko. aikana tarvitse lainkaan kunnan järjestämää varhaiskasvatusta – ei käytä siis varahoitoa.

Maksuton kuukausi (heinäkuu)

Lapsen ollessa varhaiskasvatuksessa koko toimintakauden 1.8. – 31.7., maksu peritään 11 kuukaudelta. Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu voidaan periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden (1.8. – 31.7.) kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä. Poissaolopäivinä otetaan huomioon vain etukäteen ilmoitetut päivät.

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kuukauden, maksuna peritään perheelle määrätty kuukausimaksu jaettuna toimintapäivillä ja kerrottuna hoitopäivien määrällä. Hoitomaksu peritään varhaiskasvatuspäätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. Jos lapselle myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan eikä sitä ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, voidaan periä puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Peruuttamattomasta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, peritään puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Jos lapselle ei ole määrätty asiakasmaksua, voidaan periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta (28 €).

Maksun määräytyminen tilanteessa, jossa vanhemmat/huoltajat asuvat eri osoitteissa

Mikäli huoltajat asuvat eri osoitteissa mutta lapsi on varhaiskasvatuksessa vain yhden kunnan alueella, määrätään lapsesta vain yksi hoitomaksu. Maksu perustuu sen perheen tuloihin, jonka luona lapsella on väestörekisterin mukainen kotipaikka. Jos lapsella on varhaiskasvatuspaikka kahdessa kunnassa, on maksu määrättävä erikseen kummassakin kunnassa. Maksu ei kuitenkaan saa olla yhteensä enempää kuin korkein mahdollinen asiakasmaksu (295 €).

Isyysvapaa

Jos isä pitää isyysvapaata vasta vanhempainrahakauden jälkeen, lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa ennen isyysvapaata. Varhaiskasvatuspaikka säilyy isyysvapaan ajan. Lapsi ei kuitenkaan voi olla isyysvapaan aikana varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatusmaksu hyvitetään lapsen poissaoloa vastaavalta ajalta. Vanhempien tulee toimittaa Kelan päätös isyysrahakaudesta hyvitettävän
varhaiskasvatusjakson kirjaamista varten. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana.

Tulotietoilmoitus

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy lapselle varatun varhaiskasvatustarpeen, perhekoon ja tulojen perusteella. Tulotiedot tulee toimittaa kunnanvirastoon sen kuukauden loppuun mennessä, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, mikäli maksuksi tulee korkein maksu. Maksua voidaan alentaa toimitettujen tulotietoasiakirjojen perusteella asiakirjojen toimittamista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan lisäksi aina uuden toimintavuoden (1.8. – 31.7.) alkaessa, elokuun aikana kaikkien varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta. Tulojen muuttuessa toimintavuoden aikana olennaisesti (+/-10%), tulee tulotiedot toimittaa välittömästi, ja niiden perusteella laskettu uusi maksu laskutetaan seuraavan kuukauden alusta lukien. Maksua ei alenneta takautuvasti. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, maksuksi vahvistetaan korkein maksu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua voidaan korottaa takautuvasti vuoden ajalta, mikäli tiedot ovat perustuneet asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin.

 

Tulotiedot toimitetaan osoitteella:

Nousiaisten kunta, Sivistysosasto/Varhaiskasvatusmaksut, Moisiontie 19, 21270 Nousiainen

Varhaiskasvatuksen perimättä jättäminen ja alentaminen (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 13 §)

Varhaiskasvatusmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää varhaiskasvatusjohtaja sosiaaliviranomaisen lausunnon perusteella.