Maanhankinta

Nousiaisten kunta hankkii maata ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin, joka on pääasiallinen maanhankintakeino. Lisäksi kunta voi vahvistaa maanomistustaan mm. etuosto-oikeutta käyttämällä tai lunastamalla. Maanhankintaa ja -luovutusta ohjaa valtuuston hyväksymä maapoliittinen ohjelma.

 

Vapaaehtoiset kaupat
Kunnanjohtaja neuvottelee maanomistajien kanssa kunnan suunnitelmallisen kehittämisen kannalta tärkeiden maa-alueiden ostamisesta tai maanvaihdosta. Maanhankintapäätökset tehdään kunnan hallintosääntöä ja talousarviota noudattaen. Kunta on erityisesti kiinnostunut vahvistamaan maanomistustaan tulevilla asemakaavoituskohteilla, jotka ovat esitelty kunnan vuosittain vahvistamassa kaavoituskatsauksessa. Lisäksi kunnan maanhankinta kohdistuu asemakaavoitetun alueen läheisyyteen. Aloite neuvotteluun voi tulla kunnalta tai maanomistajalta. Mikäli haluat lisätietoja kuntamme maanhankinnasta tai tarjota maa-aluetta ostettavaksi, niin voit ottaa yhteyttä kunnanjohtajaan.

Maan myyminen kunnalle on verotuksellisesti tavallista edullisempaa, sillä verotuksessa saa hankintameno-olettamana käyttää 80 %. Myyntivoiton veroa maksetaan siis vain 20 % osuudesta kauppahinnasta.

 

Etuosto-oikeus
Etuosto tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostossa kunta asettuu ostajan tilalle, saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa noudattamalla kaupassa ostajalle määrättyjä ehtoja. Etuosto-oikeuden käyttöä voidaan pitää kunnan maapolitiikassa lunastuslain tarkoittamaa lunastusta lievempänä toimenpiteenä. Sitä käytettäessä maan myyjän oikeusasema ei muutu, vaan hän saa luovutuksessa sen hinnan ja ne maksuehdot, joista kauppakirjassa on sovittu. Kunnan on korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet tarpeelliset kustannukset.

Kunnalla on etuostolain mukainen oikeus lunastaa myyty kiinteistö, jos kaupan kohteen pinta-ala on yli 5 000 m2. Päätöksen etuosto-oikeuden käyttämisestä tekee kunnanhallitus.

 

Lunastaminen

Kunnalla on mahdollisuus lunastaa maata yleisen tarpeen niin vaatiessa. Lunastus voi perustua ympäristöministeriön myöntämään erilliseen lupaan (MRL 99 ja 100 §) tai maankäyttö- ja rakennuslain perusteella tapahtuvaan asemakaava-alueen lunastusoikeuteen (MRL 96 §). Lisäksi lain mukaan voi kunnalle syntyä tietyin edellytyksin lunastusvelvoite alueeseen. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lunastustoimitukset suorittaa Maanmittauslaitos.

Harkitsemme lunastusprosessia vain silloin, jos alue on kunnan kehityksen kannalta merkittävä eikä maanomistajan kanssa päästä kauppaneuvotteluun tai neuvotteluissa ei löydy yhteistä säveltä.