Kansalaisen vaikutusmahdollisuudet

Jokainen voi vaikuttaa omaa elinympäristöään koskevaan suunnitteluun ja sitä koskevaan päätöksentekoon. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on turvata kansalaisten tiedonsaanti maankäyttöä ja rakentamista koskevista asioista ja mahdollisuus osallistua niiden valmisteluun. Tätä varten laissa on säännökset osallistumisesta kaavojen valmisteluun, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnitteluun sekä kuulemisesta rakentamiseen liittyvissä lupamenettelyissä.

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Ajankohtaisista kaava-asioista saa tietoa kunnan kaavoituskatsauksesta. Kaavoituksen alkamisesta ilmoitetaan paikallisissa sanomalehdissä tai kaavoituskatsauksessa.

Yksittäisen kaavan valmistelun aikana:

  • kaavoitustyön aloittamisesta eli vireille tulosta kuulutetaan
  • kaavoitusmenettely käy ilmi kaavan laadinnan alussa laadittavasta, hyväksyttävästä
  • ja nähtäville asetettavasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
  • kaavaluonnos asetetaan yleensä nähtäville ja/tai sitä esitellään yleisötilaisuudessa.
  • Luonnoksen nähtävillä olon aikana voi jättää sitä koskevan kannanoton
  • kaavaehdotus asetetaan virallisesti nähtäville yleensä 30 päivän ajaksi. Ehdotusta vastaan voi jättää ehdotuksen nähtävillä olon aikana muistutuksen

Kunnan jäsenillä, eräillä yhteisöillä ja valtion viranomaisilla on oikeus hakea muutosta kaavan hyväksymispäätökseen. Yleiskaavaa ja asemakaavaa koskevasta kunnan päätöksestä valitetaan Nousiaisten kaavojen osalta Turun hallinto-oikeuteen. Maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan hyväksymisestä valitetaan ensi vaiheessa ympäristöministeriöön. Jatkovalitukset tehdään Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.