Lupa-asiat

Rakennuslupa on oltava lähes kaikessa rakentamisessa. Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan. Rakennuslupaa tarvitaan myös esimerkiksi sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa.
Luvanvaraista on rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen esim. loma-asunnon muuttaminen pysyvään asumiseen. Lupakäsittelyssä punnitaan, miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä miten rakennukselta vaadittavat ominaisuudet muuttuvat.

Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset rakennelmat ja laitokset sekä rakennuksen julkisivun muutos.
Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai rakennuskieltoalueella.
Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön ja asemakaava-alueella puiden kaatamiseen.

Rakentamiseen liittyvät lupahakemukset ja ilmoitukset toimitetaan Nousiaisten kunnan rakennusvalvontatoimistoon.
Lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätökset ovat julkisesti nähtävillä kunnanviraston ilmoitustaululla.
Lupahakemuksiin liittyviä tietoja ja lomakkeita saa kohdasta lomakkeet ja rakennusvalvontatoimistosta, Hallintokuja 2, 21270 NOUSIAINEN.

Ohjeita rakennusluvan hakemista ja piirustusten esittämistapaa varten

Rakennuslupaa on haettava kirjallisesti ja lupahakemuksessa tulee olla tarpeelliset liitteet ja selvitykset. Kutakin eri rakennusta varten on tehtävä omat hakemusasiakirjat liitteineen. Rakennuslupahakemus liitteineen voidaan lähettää postitse tai jättää kunnan rakennusvalvontaan.

Rakennusluvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat

1. Rakennuslupahakemus
 • asianmukaisesti täytettynä, päivättynä ja allekirjoitettuna
2. Selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa
 • todistus lainhuudosta tai jäljennös kauppakirjasta, jäljennös vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta
 • jos hakija ei yksin hallitse rakennuspaikkaa, on lisäksi oltava valtakirja tai suostumus toisilta osakkailta tai allekirjoitus hakemuksessa
3. Ote asemakaavasta tai ympäristökartta
 • asemakaavan pohjakartan tai asemakaavan otteena 1:2 000 tai rekisterikartan otteena 1:10 000
4. Asemapiirros rakennuspaikasta
 • kaava- ja haja-asutusalueella kolmena kappaleena
 • piirroksen mittakaavan oltava 1:500 tai 1:200, suurilla rakennuspaikoilla 1:1000
 • piirroksessa esitetään: olevat, purettavat ja rakennettavaksi aiotut rakennukset käyttötarkoituksineen sekä pihamaan järjestelyt kuten autopaikat, kulkutiet ja jätehuolto
 • asemakaava-alueella piirroksessa tulee ilmetä kaivojen paikat ja rakennuksen ulkopuoliset vesi- ja viemärilinjat, haja-asutusalueella piirrokseen tulee merkitä jätevesien käsittelyjärjestelmän sijoittuminen tontille
 • tontin rajapyykit ja rajapituudet
 • 5 metriä lähempänä rajaa olevat naapurin rakennukset (maatilojen rakennukset 100 m), naapuritilojen nimet ja rekisterinumerot tai kortteli- ja tonttinumerot
 • rakennettavan rakennuksen päämitat ja etäisyydet naapurin rajasta ja katualueesta
 • maasto ja sen korkeussuhteet (elleivät ne selviä riittävän tarkasti ympäristökartasta)
 • öljysäiliön sijainti
 • pohjoissuunnan osoittava nuoli
 • piirroksen tulee olla ajan tasalla
 • tarpeen vaatiessa rakennuspaikkaa voidaan esittää myös osittain
5. Rakennuspiirustukset
 • kahtena sarjana sekä asemakaava-alueella että haja-asutusalueella
 • sarjaan kuuluvat: pohjapiirustukset, leikkauspiirustukset ja julkisivupiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50 sekä hormipiirustus 1:20
5.1 Pohjapiirustukset
 • rakennuksen päämitat
 • huoneiden ja tilojen käyttötarkoitukset
 • rakenteiden materiaalimerkinnät
 • öljysäiliötilan suojaus ja ilmanvaihto
 • suojaverhoukset ja palo-ovet palonkestoluokituksin
 • ilmanvaihto huonetiloittain nuolimerkinnöin (jos erillispiirustukset ovat tarpeen, on kaaviot väritettävä)
 • laskettuina: huoneistoala, rakennuksen kerrosala, kokonaisala ja tilavuus
5.2 Leikkauspiirustukset
 • huonetilojen sisäkorkeudet, julkisivun korkeus sokkelista ulkoseinän ja katon leikkauskohtaan
 • lattiatasojen, sokkelin yläpinnan, räystään ja katonharjan korkeus viereisestä maanpinnasta (kaava-alueella virallisina korkoina)
 • ylä-, väli- ja alapohjien sekä seinien rakenneselvitys lämpöeristettyjen rakenteiden k-arvot
 • hormileikkaus 1:20
5.3 Julkisivupiirustukset
 • kaikilta sivuilta, piirroksien alle ilmansuunta
 • vesikaton ja julkisivun pintojen materiaalit merkittävä
 • värimallit (n. 2 x 3 cm) yhteen piirustukseen
6. Rakennustyön vastaava työnjohtaja / kvv-työnjohtaja / muu erityisalan työnjohtaja
 • rakennustarkastajan hyväksyminen on oltava ennen työn aloittamista
7. Jätevesien käsittelysuunnitelma
 • kaava-alueella: kunnan teknisen toimen ohjeen mukaisesti liittyminen kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon
 • haja-asutusalueella: ympäristötoimelle suunnitelma jätevesien johtamisesta ja käsittelytavasta
 • jätevesijärjestelmästä tulee laadituttaa asiantuntijalla suunnitelma
 • jos rakennuksessa on kantovesi tai se liitetään vesiosuuskuntaan, suunnitelmaa ei tarvitse toimittaa
8. Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus RH1
 • täytettynä ja allekirjoitettuna; myös huoneistoa koskevat tiedot
9. Naapurien kuuleminen
 • hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava vieressä tai vastapäätä oleville naapureille, jollei sitä katsota tarpeettomaksi (esim. naapurit on kuultu poikkeamislupamenettelyn yhteydessä)
 • kuuleminen voidaan tehdä myös kunnan puolesta, tällöin hakemuksen käsittely saattaa viivästyä
 • jos rakennuslupahakemuksesta puuttuu naapurien kuuleminen, eikä hakija ole ilmoittanut tekevänsä sitä itse, kuullaan naapurit kunnan puolesta
 • kunnan kuullessa naapurit peritään rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu
Yleistä
 • energiatodistus
 • piirustusten on oltava virallisesti koon A4 (210 x 297 mm) kerrannaisia, taitettuina kokoon A4 siten, että päällimmäiseksi jää piirustuksen tyhjä nimiösivu (nimiössä tulee olla merkittynä: piirustuksen sisältö, rakennuspaikan sijaintitiedot, omistajan nimi, suunnittelijan nimi sekä omakätinen allekirjoitus ja päiväys)
 • piirustusten laadintaan on kiinnitettävä erikoista huomiota, jotta niistä selviävät kaikki lupahakemuksen ratkaisemiseen vaikuttavat asiat (pääsuunnittelija avustaa)
 • puutteelliset hakemukset palautetaan täydennettäväksi
 • ympäristölautakunta tai rakennustarkastaja myöntää rakennusluvat