Lupa-asiat

Rakennuslupa on oltava lähes kaikessa rakentamisessa. Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan. Rakennuslupaa tarvitaan myös esimerkiksi sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa.
Luvanvaraista on rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen esim. loma-asunnon muuttaminen pysyvään asumiseen. Lupakäsittelyssä punnitaan, miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä miten rakennukselta vaadittavat ominaisuudet muuttuvat.

Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset rakennelmat ja laitokset sekä rakennuksen julkisivun muutos.

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai rakennuskieltoalueella. Haja-asutusalueella rakennuksen purkamisesta on tehtävä toimenpideilmoitus.

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön ja asemakaava-alueella merkittävään puiden kaatamiseen.

Rakentamiseen liittyvät lupahakemukset ja ilmoitukset toimitetaan Lupapisteen kautta Nousiaisten kunnan rakennusvalvontatoimistoon.
Lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätökset ovat julkisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla kohdassa ”Kuulutukset” ja kunnanviraston ilmoitustaululla.
Lupahakemuksiin liittyviä tietoja ja lomakkeita saa kohdasta sähköinen asiointi ja rakennusvalvontatoimistosta.

Ohjeita rakennusluvan hakemista ja piirustusten esittämistapaa varten

Rakennuslupaa on haettava digitaalisena Lupapisteen kautta ja lupahakemuksessa tulee olla tarpeelliset liitteet ja selvitykset. Kutakin eri rakennusta varten on tehtävä oma hakemus liitteineen. Rakennusluvan hakija voi kutsua ja valtuuttaa muut hankkeeseen osallistujat ja suunnittelijat täydentämään hakemusta ja liitteitä. Myös naapurit voidaan sähköpostilla kutsua mukaan ja antaa heille lukuoikeus asiakirjoihin.

Rakennusluvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat

 

 1. Rakennuslupahakemus
 • asianmukaisesti täytettynä, päivättynä ja vahvasti tunnistettuna, tehdään Lupapisteessä

 

 1. Selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa. Tätä ei tarvita, jos hakijalla on voimassa oleva lainhuuto kiinteistöön.
 • jos hakija ei yksin hallitse rakennuspaikkaa, on lisäksi oltava valtakirja tai suostumus tai vahva tunnistus toisilta osakkailta

 

 1. Ote asemakaavasta tai ympäristökartta
 • saadaan Lupapisteessä

 

 1. Asemapiirros rakennuspaikasta
 • tallennuttuna Lupapisteessä
 • piirroksen mittakaavan oltava 1:500 tai 1:200, suurilla rakennuspaikoilla 1:1000
 • piirroksessa esitetään: olevat, purettavat ja rakennettavaksi aiotut rakennukset käyttötarkoituksineen sekä pihamaan järjestelyt kuten autopaikat, kulkutiet ja jätehuolto
 • asemakaava-alueella piirroksessa tulee ilmetä kaivojen paikat ja rakennuksen ulkopuoliset vesi- ja viemärilinjat, haja-asutusalueella piirrokseen tulee merkitä jätevesien käsittelyjärjestelmän sijoittuminen tontille
 • tontin rajapyykit ja rajapituudet
 • 5 metriä lähempänä rajaa olevat naapurin rakennukset (maatilojen rakennukset 100 m), naapuritilojen nimet ja rekisterinumerot tai kortteli- ja tonttinumerot
 • rakennettavan rakennuksen päämitat ja etäisyydet naapurin rajasta ja katualueesta
 • maasto ja sen korkeussuhteet (elleivät ne selviä riittävän tarkasti ympäristökartasta)
 • öljysäiliön sijainti
 • pohjoissuunnan osoittava nuoli
 • piirroksen tulee olla ajan tasalla
 • tarpeen vaatiessa rakennuspaikkaa voidaan esittää myös osittain

 

 1. Rakennuspiirustukset
 • tallennettuna Lupapisteessä
 • sarjaan kuuluvat: pohjapiirustukset, leikkauspiirustukset ja julkisivupiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50 sekä hormipiirustus 1:20

 

5.1 Pohjapiirustukset

 • tallennuttuna Lupapisteessä
 • rakennuksen päämitat
 • huoneiden ja tilojen käyttötarkoitukset
 • rakenteiden materiaalimerkinnät
 • öljysäiliötilan suojaus ja ilmanvaihto
 • suojaverhoukset ja palo-ovet palonkestoluokituksin
 • ilmanvaihto huonetiloittain nuolimerkinnöin
 • laskettuina: huoneistoala, rakennuksen kerrosala, kokonaisala ja tilavuus

 

5.2 Leikkauspiirustukset

 • tallennettuna Lupapisteessä
 • huonetilojen sisäkorkeudet, julkisivun korkeus sokkelista ulkoseinän ja katon leikkauskohtaan
 • lattiatasojen, sokkelin yläpinnan, räystään ja katonharjan korkeus viereisestä maanpinnasta (kaava-alueella virallisina korkoina)
 • ylä-, väli- ja alapohjien sekä seinien rakenneselvitys lämpöeristettyjen rakenteiden k-arvot
 • hormileikkaus 1:20

 

5.3 Julkisivupiirustukset

 • tallennettuna Lupapisteessä
 • kaikilta sivuilta, piirroksien alle ilmansuunta
 • vesikaton ja julkisivun pintojen materiaalit merkittävä
 • värimallit (n. 2 x 3 cm) yhteen piirustukseen

 

 1. Rakennustyön vastaava työnjohtaja / kvv-työnjohtaja / muu erityisalan työnjohtaja
 • rakennustarkastajan hyväksyminen on oltava ennen työn aloittamista

 

 1. Jätevesien käsittelysuunnitelma
 • kaava-alueella: kunnan teknisen toimen ohjeen mukaisesti liittyminen kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon
 • haja-asutusalueella: ympäristötoimelle suunnitelma jätevesien johtamisesta ja käsittelytavasta
 • jätevesijärjestelmästä tulee laadituttaa asiantuntijalla suunnitelma
 • jos rakennuksessa on kantovesi tai se liitetään vesiosuuskuntaan, suunnitelmaa ei tarvitse toimittaa

 

 1. Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus RH1
 • täytetään Lupapisteessä

 

 1. Naapurien kuuleminen
 • hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava vieressä tai vastapäätä oleville naapureille, jollei sitä katsota tarpeettomaksi (esim. naapurit on kuultu poikkeamislupamenettelyn yhteydessä)
 • kuuleminen voidaan tehdä myös kunnan puolesta, tällöin hakemuksen käsittely saattaa viivästyä
 • jos rakennuslupahakemuksesta puuttuu naapurien kuuleminen, eikä hakija ole ilmoittanut tekevänsä sitä itse, kuullaan naapurit kunnan puolesta
 • kunnan kuullessa naapurit peritään rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu

 

Yleistä

 • energiatodistus ja energiaselvitys MRL 117 g §:n mukaan
 • piirustusten laadintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta niistä selviävät kaikki lupahakemuksen ratkaisemiseen vaikuttavat asiat (pääsuunnittelija avustaa)
 • puutteelliset hakemukset palautetaan täydennettäväksi